งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่างๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่างๆ
อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2 ขอบเขตเนื้อหา การประชาสัมพันธ์ชุมชน
1 การประชาสัมพันธ์ชุมชน 2 การประชาสัมพันธ์ขององค์การสาธารณกุศล

3 การประชาสัมพันธ์ชุมชน

4 การประชาสัมพันธ์ชุมชน
การที่องค์การ สถาบัน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นชุมชนละแวกใกล้เคียง

5 การประชาสัมพันธ์ชุมชน
ประเภทของชุมชน 1. ชุมชนชนบท 2. ชุมชนในเมือง

6 การประชาสัมพันธ์ชุมชน
2. ความจำเป็นในการประชาสัมพันธ์กับชุมชน องค์การสถาบัน และชุมชน ต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เช่น เรื่องภาษี การตั้งโรงงาน

7 การประชาสัมพันธ์ชุมชน
3. วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ชุมชน

8 การประชาสัมพันธ์ชุมชน

9 การประชาสัมพันธ์ชุมชน

10 การประชาสัมพันธ์ชุมชน

11 การประชาสัมพันธ์ขององค์การสาธารณกุศล

12 การประชาสัมพันธ์ขององค์การสาธารณกุศล
องค์กรสถาบันที่มุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคมโดย ไม่แสวงหาผลประโยชน์ด้านการเงินหรือกำไร สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชน

13 การประชาสัมพันธ์ขององค์การสาธารณกุศล
1. วัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ขององค์การสาธารณกุศล เพื่อรณรงค์หาทุนนำมาใช้ในการดำเนินการ เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจ และสร้างภาพลักษณ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมผลงานขององค์กร เป็นการดีงดูดใจให้ประชาชนมีส่วนเข้าร่วมแรงร่วมกำลังหรือสละทรัพย์

14 การประชาสัมพันธ์ขององค์การสาธารณกุศล
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์การสาธารณกุศลในปัจจุบัน

15 จบการนำเสนอ

16 กิจกรรม ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มระดมสมอง (กลุ่มเดิม) และให้ตอบคำถาม
เค้าคนนั้นควรเป็นใคร ควรจัดกิจกรรมที่ไหน


ดาวน์โหลด ppt การประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google