งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการความสัมพันธ์จากครอบครัวสู่รัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการความสัมพันธ์จากครอบครัวสู่รัฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการความสัมพันธ์จากครอบครัวสู่รัฐ
การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง โดย อาจารย์สุมาลี มีจั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 สังคม คือ ... เสมือนกับละคร สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งมี ชีวิต
สิ่งมี ชีวิต ความ สัมพันธ์ของมนุษย์ ระบบของธรรมเนียมปฏิบัติและสถาบัน เสมือนกับละคร การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง

3 การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง
ความหมายของสังคม มีพื้นที่ มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของตนเอง การอยู่รวมกันของกลุ่มคนในช่วงระยะเวลาหนึ่งและมีความสัมพันธ์ทางสังคมต่อกัน การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง มีกลุ่มคนตั้งแต่2คนขึ้นไปมา เป็นกลุ่มที่มีความเป็นอิสระและมีลักษณะพิเศษ เช่น

4 ระบบสังคม (social system)
1 อยู่รวมกันในระยะเวลายาวนานภายในพื้นที่หนึ่งๆ 2 มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีวัฒนธรรมหรือมีระเบียบแบบแผนในการดำเนินชีวิตเป็นของตนเอง 3 มีพันธะหน้าที่เกี่ยวข้องกัน มีกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติร่วมกันในรูปของระบบ การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง

5 การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง
ลักษณะของระบบสังคม ระบบหรือหน่วยย่อยต่างๆ A มนุษย์/ครอบครัว/ชุมชน B กลุ่มทางเศรษฐกิจ กลุ่มการเมือง กลุ่มสังคมวัฒนธรรม การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง

6 การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง
ลักษณะของระบบสังคม ระบบสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง 1 มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก 2 ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม 3 การเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยมีผลต่อระบบสังคม

7 การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง
การเมือง คือ อะไร? กิจกรรม/ส่วนย่อยภายในระบบสังคม การจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง

8 สังคมกับการเมือง : เส้นทางความสัมพันธ์
แสวงหาอำนาจ แข่งขัน ร่วมมือ สร้างกลไก เครื่องมือ ผลต่อสังคม การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง 1.เป็นการแสวงหาอำนาจ 2.แสวงหาอำนาจผ่านการต่อสู้แย่งชิงหรือร่วมมือกัน 3.เมื่อได้อำนาจ นำไปสู่ผลประโยชน์/อำนาจ = เครื่องมือในการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม 4.ผลจากการแสวงหาและการใช้อำนาจจะกระทบกับคนหมู่มาก = สังคม

9 การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง
“การทำความเข้าใจเรื่อง วิวัฒนาการของ ความสัมพันธ์ระหว่าง สังคมและการเมือง” การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง

10 ระดับการใช้อำนาจในการปกครอง
สังคมระดับรัฐ (state society) สังคมระดับอาณาจักร (chiefdom society) สังคมระดับเผ่าชน (tribe society) สังคมระดับกลุ่ม (band society) สังคมระดับครอบครัว (family society) การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง

11 สังคมระดับครอบครัว (family society)
ความสัมพันธ์ “แม่กับลูก” ศูนย์กลางของการรวมตัวเป็นชุมชนของมนุษยชาติ สถาบันสากล พ่อปกครองลูก ไม่เคร่งครัด อยู่ภายในเครือญาติที่ใกล้ชิด การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง

12 สังคมระดับกลุ่ม (band society)
เท่าเทียมกันสูง แตกต่างกันน้อย ผู้นำทำหน้าที่หลักในการจัดการทรัพยากรต่างๆ รูปแบบก่อนที่จะมีการพัฒนาระบบการผลิตแบบเกษตรกรรม การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง

13 สังคมระดับเผ่าชน (tribe society)
ไม่มีความแตกต่างกันทางชนชั้น ไม่มีการจัดองค์กรที่เป็นทางการ อายุเป็นเกณฑ์จำแนกฐานะ /สถานภาพ การเจรจาต่อรอง / ปรึกษาหารือ การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง

14 สังคมระดับอาณาจักร (chiefdom society)
มีผู้นำอย่างเป็นทางการ การตัดสินใจร่วมกันของกลุ่มหัวหน้า ผู้นำมีหน้าที่หลักในการระดมและแจกจ่ายทรัพยากร / พิธีกรรม / ทหาร การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง

15 สังคมระดับรัฐ (state society)
ฐานะของรัฐ หน่วยทางการเมืองที่เป็นเอกเทศ การบริหารงานของรัฐบาลกลาง อำนาจอันชอบธรรมและวิธีการได้มาซึ่งอำนาจ ที่มาของผู้ใช้อำนาจ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการใช้อำนาจ การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง

16 สังคมระดับรัฐ (state society)
รัฐบาล มีโครงสร้างที่แน่นอนชัดเจน ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบ ผูกขาดสิทธิในการใช้กำลังและความรุนแรง การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง รัฐทำหน้าที่ รัฐ

17 สังคมระดับรัฐ (state society)
การใช้กฎหมายบังคับ อุดมคติแห่งความยุติธรรม สังคมที่มีการปกครองโดยแท้ การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง

18 การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง
คำถามท้ายชั่วโมง การบรรยายวิชาสังคมกับการเมือง


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการความสัมพันธ์จากครอบครัวสู่รัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google