งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 ส่วนประกอบของโครงร่างปัญหาพิเศษ
ชื่อหัวข้อและผู้นำเสนอ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของปัญหาพิเศษ ขอบเขตของปัญหาพิเศษ วิธีการดำเนินงาน แผนผังเวลาการดำเนินงาน (ถ้ามี) รายการวัสดุและค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารอ้างอิง ความคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณาปัญหาพิเศษ

3 แนวทางการเลือกทำหัวข้อปัญหาพิเศษ
ผู้ทำมีความถนัด ความรู้ และเชี่ยวชาญ เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในปัจจุบัน เอื้อประโยชน์กับงานที่ทำ มีประโยชน์ต่อองค์กร/สังคม เผยแพร่ต่อสังคมและผู้อื่นได้ สามารถใช้งานและพัฒนาต่อได้

4 ชื่อหัวข้อและผู้นำเสนอ
ทำเรื่อง... อะไร ? / ใคร...ทำ ชื่อต้องกระชับ เข้าใจง่าย ความหมายชัดเจน ครอบคลุมงานที่ทำ

5 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ทำ.... ทำไม ? ความเป็นมาของปัญหา ความสำคัญของปัญหา ความจำเป็นของโครงงาน แนวทางการแก้ปัญหา

6 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
ทำ.... อะไร ? ระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด เพื่ออะไร ? ระบุสมมติฐานในการทำโครงงาน (ถ้ามี) ... ประสิทธิภาพ ... ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

7 ขอบเขตของปัญหาพิเศษ ทำ... แค่ไหน ?
ระบุขอบเขต ขนาด และส่วนประกอบ รายละเอียดและคุณสมบัติของโครงงาน ... Hardware … Software เนื้อหา หลักสูตร และ/หรือ เวลาในการศึกษา

8 วิธีการดำเนินงาน มีขั้นตอน... อย่างไร
ขั้นตอนการทำโครงงาน (Flowchart ) ... ศึกษาข้อมูล ... การออกแบบโครงงาน ... เครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงงาน ... วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ... สรุปและวิเคราะห์ผล

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทำ... ได้อะไร ? พิจารณาจากความสำคัญและปัญหาของโครงงาน ประโยชน์ที่ได้ คืออะไร ... แก้ปัญหา.... ได้อะไร ? ... แนวทางพัฒนาต่อไป

10 เอกสารอ้างอิง ภาษาไทย ณัฐวัฒน์ อินทวงศ์ และนาวิน จันภิลม, ชุดทดลองระบบสื่อสารแบบแอนะลอก, ปริญญานิพนธ์ บัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545. ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ. หลักการระบบสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2540. สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์. เทคนิคและวิธีการสอนวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2527. ภาษาอังกฤษ Frank R. Dungan , Electronic Communication System , International Thomson Publishing (ITP) , 3rd Edition , Garry M. Miller , Modern Electronic Communication , Prentice- Hall International, Inc.3rd Edition 1988.

11 แผนผังเวลาการดำเนินงาน
ลำดับขั้นการทำงาน ระยะเวลาการทำงาน มิ.ย. 2546 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 2547 ก.พ. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์หัวข้อ เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สร้างชุดการสอน ออกแบบและสร้างสื่อการสอน ตรวจสอบและแก้ไข อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ สอบโครงงานปัญหาพิเศษ

12 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย ใช้จ่าย... เท่าไหร่ ?
ให้ระบุถึงรายการวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องมือ/ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการทำงาน งบประมาณ และค่าใช้จ่ายต่างๆ

13 ความคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณาปัญหาพิเศษ
ผลของการพิจารณาโครงงานปัญหาพิเศษ ผ่าน ผ่าน มีการแก้ไข …….... ไม่ผ่าน เปลี่ยนหัวข้อใหม่ / ….…………………….. ประธานกรรมการ (…………… …………………………) ….…………….……………….. กรรมการ (……………………....……………………) ….……………..……………….. กรรมการ (………………….…… ………………) กรรมการอนุมัติหัวข้อโครงงาน ลงวันที่ เดือน พ.ศ

14 การสอบหัวปัญหาพิเศษ สิ่งที่ต้องเตรียม
1. แบบเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษ จำนวน 3 ชุด 2. เพาเวอร์พอยต์ สรุปโครงร่าง (ประมาณ 10 แผ่น) - ความสำคัญของปัญหา, วัตถุประสงค์, ขอบเขต - วิธีการดำเนินงาน, ประโยชน์ที่ได้รับ การดำเนินการสอบหัวข้อ 1. เวลาในการนำเสนอ ประมาณ นาที 2. เวลาในการตอบข้อซักถาม ประมาณ 10 นาที

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google