งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นางสรัลพัชร ประ โมทะกะ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสุชาติ กิมาคม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายกุลเกียรติ เทพมงคล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นางสรัลพัชร ประ โมทะกะ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสุชาติ กิมาคม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายกุลเกียรติ เทพมงคล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 นางสรัลพัชร ประ โมทะกะ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสุชาติ กิมาคม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายกุลเกียรติ เทพมงคล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางอรพรรณ ญาณสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

2 2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 12 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 66 รวม 24 อัตราว่าง มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 2 อัตรา ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 22 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)

3 3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไปแผน 50010001500200025003000350040004500500055006000 1.1 งานสารบรรณผล 7591532221931403916 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 26655075310221264 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 122223309475579 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 1833755728111023 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 1833755728111023 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 59132127 1.2 การเงิน & บัญชี 10365187106 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 8324681100 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 24566 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) ----- 1.3 พัสดุ 217173897112 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) -4132529 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 29122327 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) -4134956

4 4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 370114177 119 151173206234274316350370 133254493590700 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 1226334855 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 2135456380 6.3 สำรวจ ( งาน ) 822314050 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 1739526878 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 619283347 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) --152 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 34577592112 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 2239536786 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 1317242740 7 งานบริการด้านผังเมือง 120102030405060708090100110120 114168102145 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 38131923 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 37121925 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ( เรื่อง ) 526436497

5 5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร 714 21 28354249566370 29 อาคาร --- 29 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ------------ -- 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ นครนายก บริเวณวัดนางหงส์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 โครงกา ร -- ลงนามใน สัญญาจ้าง 9 มค. 56 --- ดำเนินการ แล้วเสร็จ 24 มค. 56 13 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำและทะเลทั่วประเทศ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ นครนายก บริเวณวัดเข็มทอง ตำบลบาง สมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 โครงกา ร -- อยู่ระหว่าง รอแบบ จากกรม อยู่ระหว่าง กำหนด ราคากลาง -- ---- ไม่มีโรงมหรสพ ในจังหวัด นครนายก

6 6 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน นวัตกรรม ( การทำงานเชิงรุก ) 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 อาคาร ------124--- ----- 3 ตรวจสอบสถานบริการ ------ 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 36 ครั้ง 369121518212427303336 19 ครั้ง 59141619 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุง สุข ” 10 ครั้ง --12345678910 5 ครั้ง 12345-

7 7 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) 4.9215 ล้านบาท 0.0212440.1302730.226590.6066330.683124 0.472.885.00513.4013.88 1.1 งบดำเนินงาน 1.1269 ล้านบาท 26121925314045526080100 1.9411.8720.6634.3640.23 1.2 งบลงทุน 3.7946 ล้านบาท -----6.0610.8654 15.67100 ---6.06


ดาวน์โหลด ppt 1 นางสรัลพัชร ประ โมทะกะ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสุชาติ กิมาคม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายกุลเกียรติ เทพมงคล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google