งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนองคาย นายสรกฤษณ์ เมืองสนธิ์ นายวิชัย เพ็ญดี นายจีระ เจริญทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนองคาย นายสรกฤษณ์ เมืองสนธิ์ นายวิชัย เพ็ญดี นายจีระ เจริญทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนองคาย นายสรกฤษณ์ เมืองสนธิ์ นายวิชัย เพ็ญดี นายจีระ เจริญทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายจีระ เจริญทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายสรกฤษณ์ เมืองสนธิ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หนองคาย นายกำธร เพ็งลี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางสุภาภรณ์ ไชยเวช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 2 ลูกจ้างประจำ 4 พนักงานราชการ 1 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 2 กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 1 อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 7 พนักงานราชการ รวม 25

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 20,000 1,000 2,000 3,000 4,500 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 1,444 2,229 3,194 3,836 5,108 5,919 6,992 1.1 งานสารบรรณ 19,000 1,398 2,158 3,083 3,648 4,819 5,576 6,526 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 238 517 703 814 1,185 1,394 1,594 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 1,750 132 134 360 472 638 767 895 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 850 1,110 1,480 1,593 2,060 2,320 2,800 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 94 214 285 399 479 548 620 (5) ส่ง (เรื่อง) 1,500 84 183 255 370 457 547 617 1.2 การเงิน & บัญชี 700 30 59 82 150 240 279 388 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 550 16 28 43 71 104 172 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 130 8 27 34 74 128 137 208 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 20 6 4 5 1.3 พัสดุ 300 12 29 38 49 64 78 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 11 24 40 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 90 3 10 21 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 80 14 17

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย แผน ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ข. 6 ผล ข.1 ข.2 ข.3 2 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ผัง ข.5 3.1 เทศบาลตำบลสังคม 3.2 เทศบาลตำบลเวียงคุก 3.3 เทศบาลตำบลเฝ้าไร่

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,000 50 100 200 250 300 400 450 550 700 800 900 607 498 1,060 1,230 1,447 1,577 2,126 6.1 กรรมการ (คณะ) 21 31 64 92 124 135 151 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 155 173 190 225 281 292 320 6.3 สำรวจ (งาน) 20 27 28 34 35 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 19 23 24 25 6.5 ประมาณราคา (งาน) 30 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 600 325 374 555 574 608 638 1,026 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 40 33 59 85 111 137 157 183 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 3 5 7 9 12 17 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 44 78 198 335 งานบริการด้านผังเมือง 75 125 150 175 275 18 43 77 113 208 264 309 7.1 กรรมการ (คณะ) 60 1 8 13 45 68 7.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 180 51 131 159 187 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง) 10 32 37 47

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 แผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัด หนองคาย แผน ข.1 ข.2 ข.3 ผล ข. 1 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 40 อาคาร - 10 20 30 60 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 3 โรง 3 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้ง 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ 100% (1 แห่ง) 10% 20% 40% 60% 80% 85% 0.000 ลบ. 54.92%

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 4 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท งบประมาณ ปี 2556 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ 7 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 100% (300 ม.) - 10% 50% 0.600 ลบ. 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านท่าแดง หมู่ 12 ตำบลน้ำโมง 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านท่าสำราญ หมู่ 5 ตำบลน้ำโมง (200 ม.) 0.400 ลบ. 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโคกป่าฝาง หมู่ 3 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (950 ม.) 30% 80% 97% 1.900 ลบ. 60%

8 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Area (งานตามงบประมาณกรมโยธาธิการและผังเมือง) ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ จำนวน 2 โครงการ งบปี งบประมาณรวม ลบ. 1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำโมง บ้านสามขา หมู่ 6 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 100% (200 ม.) - 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 50% 1% 3% ลบ. 65% 80% 90% 2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำโมง บ้านหงส์ทอง หมู่ 5 ตำบลกองนาง ลบ. 2 โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง งบปี งบประมาณรวม ลบ. 1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรสังคม ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (135 ม.) 5% ลบ. 60%

9 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 12 2 3 4 5 6 7 ให้ความรู้ด้านผังเมืองแก่เยาวชน 6 ครั้ง -

10 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) ลบ. - 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 14.05% 33.40% 36.43% 46.88% 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 3% 35% 45% 24.26% 34.10% 42.70% 1.2 งบลงทุน ลบ. 55% 75% 9.14% 2.33% 4.18% 1.3 งบรายจ่ายอื่น

11 อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ 1
สถานภาพผังเมืองในพื้นที่ ผังเมือง วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย บังคับใช้เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2554 อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ 1


ดาวน์โหลด ppt หนองคาย นายสรกฤษณ์ เมืองสนธิ์ นายวิชัย เพ็ญดี นายจีระ เจริญทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google