งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัตตานี นายวิจิตร จำปาสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัตตานี นายวิจิตร จำปาสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัตตานี นายวิจิตร จำปาสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
(นายจิรศักดิ์ ละมัย) รก.หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ (ว่าง) หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายวิจิตร จำปาสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปัตตานี นายรฐนนท์ วิเชียรรักษ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางอัตสา แหทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 1

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 2 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 5 จ้างเหมา กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 5 4 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 2 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ 4 อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 10 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 9 จ้างเหมา 3 2 รวม 31 27 อัตราว่าง 1. นายช่างโยธาชำนาญงาน = 2 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารงานทั่วไป 9,025 625 1,46 2,525 3,217 3,947 4,702 5,645 6,435 7,325 7,963 8,736 1,028 1.1 งานสารบรรณ 978 ( 1 ) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 365 ( 2 ) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 121 ( 3 ) พิมพ์หนังสือ(เรื่อง) ( 4 ) จัดเก็บ (เรื่อง) ( 5 ) ส่ง (เรื่อง) 6 1.2 การเงิน & บัญชี 39 ( 1 ) ฎีกาเบิก(เรื่อง) 18 ( 2 ) เงินส่งคลัง(ครั้ง) 4 ( 3 ) งบประมาณ (ครั้ง) 17 1.3 พัสดุ 11 ( 1 ) จัดซื้อ(ครั้ง) ( 2 ) จัดจ้าง(ครั้ง) 5 ( 3 ) จัดทำทะเบียนพัสดุ(ครั้ง) -

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อ ประกาศเป็นกฎกระทรวง) จำนวน 3 ผัง 2.1 ผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี (ขั้นตอนที่ 18) ข 18 2.2 ผังเมืองรวมเมืองปัตตานี(ปรับปรุงครั้งที่ 2) (ขั้นตอนที่ 13) ข 13 1.3 ผังเมืองรวมเมืองสายบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) (ขั้นตอนที่ 5) ข 5 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ผัง 3.1 เทศบาลตำบลยะรัง 5 ขั้นตอน ข 1 ข 2 ข 3 ข 4

5 Function ที่ กิจกรรม 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ 4.1 กรรมการ (คณะ)
เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ 900 65 120 170 220 260 350 400 450 550 650 750 262 4.1 กรรมการ (คณะ) 60 4.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 25 4.3 สำรวจ (งาน) 12 4.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ(งาน) 15 4.5 ประมาณราคา (งาน) 4.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 96 4.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 27 4.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 4.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) - 5 งานบริการด้านผังเมือง 250 20 40 80 100 140 160 180 200 32 5.1 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 5.2 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(เรื่อง)

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 6.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด) 100% - 10% 20% 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 7 การตรวจสอบอาคารราชการ 60 อาคาร 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 8 เขื่อนป้องกันตลิ่งหลังวัดอรัญวา สิการาม ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ 3.000 ลบ. จัดจ้าง ลงนาม ดำเนินการ 9 ฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำ ลบ. ฟาร์มตัวอย่างบ้านแป้น 5.000 ลบ. 11 ฟาร์มตัวอย่างบ้านฉลุง 12 ฟาร์มตัวอย่าง (ฟาร์มย่อยวัดถัมภาวาส) 13 ฟาร์มตัวอย่างบ้านสีปาย 14 ฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยา 6.000 ลบ.

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 15 ฟาร์มตัวอย่างป่าตาเขียว 4.000 ลบ. จัดจ้าง ลงนาม ดำเนินการ 16 ปรับปรุงถนนในชุมชนพื้นที่ จังหวัดปัตตานี (๑๖ สายทาง) ลบ.

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 หลัง - 2 3 4 5 ตรวจสอบสถานบริการ 5 แห่ง 6 7 8 9 10 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12 ครั้ง 11 12 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 2.284 ลบ. 6 % 14 % 21 % 31 % 39 % 47 % 55 % 64 % 72 % 81 % 88 % 100 % 5.8% 1.1 งบดำเนินงาน 1.2 งบลงทุน - 20% 35% 50% 65% 80% 100% 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี ผังเมืองรวมเมืองปัตตานี 27 มิ.ย. 47 ผังเมืองรวมเมืองสายบุรี 29 พ.ค. 50 49-56 54-56 48-49 50 51-52 53 54-56 51-52 53


ดาวน์โหลด ppt ปัตตานี นายวิจิตร จำปาสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google