งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
สมาชิกกลุ่ม นางสาว รุ้งลาวรรณ ณ คำตัน เลขที่ 25 นางสาว ประติมาภรณ์ ไชยอุปละ เลขที่ 26 นางสาว อัญมณี ศุภกา เลขที่ 27 นางสาว ธนัชพร ศรีสุบิน เลขที่ 29 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

2 บทนำ แนวคิด ที่มา และหลักการ อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) เป็นองค์กรระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ด้วยหนึ่งในนั้นมีประเทศไทยที่จะก้าวเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยพัฒนาให้ก้าวไกลไปอีกขั้นหนึ่ง แต่เมื่อมองอีกมุมหนึ่ง ของการที่ประเทศไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจะมีผลกะทบที่ตามมามากเช่นกัน กลุ่มของข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาว่า “ผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”ผลกระทบจาการที่ประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจะส่งผลร้ายแรงและต่อเนื่องให้แก่ประชาชนในประเทศไทยอย่างไรเมื่อมองในอีกมุมหนึ่งการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงด้านลบอย่างเดียวแต่มีผลกระทบทางด้านบวกเช่นกัน คณะผู้ศึกษาจึงได้สืบค้นข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางที่จะสามารถนำความรู้มาช่วยปลูกจิตสำนึกให้แกบุคคลทั่วไปและองค์กรต่างให้ตระหนัก มองเห็นความสำคัญของผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ชุมชนต่อไป จุดมุ่งหมายในการศึกษา 1. เพื่อทราบถึงผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2. เพื่อให้นักเรียนและบุคลที่สนใจเรื่องผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 3. เพื่อสารถทราบถึงปัญหาและสามรถตั้งรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตได้ ประโยชน์ที่ได้รับ 1. เพื่อทราบถึงผลกระทบเมือประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2. เพื่อสามารถตั้งรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในอนาคตได้

3 น. ส. รุ้งลาวรรณ ณ คำตัน ม. 4/4 เลขที่ 25 น. ส. ประติมาภรณ์ ไชยอุปละ ม
น.ส. รุ้งลาวรรณ ณ คำตัน ม.4/4 เลขที่ 25 น.ส. ประติมาภรณ์ ไชยอุปละ ม.4/4 เลขที่ 26 น.ส. อัญมณี ศุภกา ม.4/4 เลขที่ 27 น.ส. ธนัชพร ศรีสุบิน ม.4/4 เลขที่ 28 โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ชื่อเรื่อง โครงงานผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ครูที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ จารุภัทร วงศ์จักร ปีการศึกษา บทคัดย่อ อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) เป็นองค์กรระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ด้วยหนึ่งในนั้นมีประเทศไทยที่จะก้าวเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยพัฒนาให้ก้าวไกลไปอีกขั้นหนึ่ง แต่เมื่อมองอีกมุมหนึ่ง ของการที่ประเทศไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจะมีผลกะทบที่ตามมามากเช่นกัน

4 ผลกระทบเมื่อไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่คุณขาดไม่ถึง!!
สาเหตุ ความหมาย ผลกระทบเมื่อไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่คุณขาดไม่ถึง!! การทะเลาะเบาะแว้งภายในประเทศ อาจทำให้ไม่สามารถพัฒนาด้านการศึกษาได้เต็มที่ อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) เป็นองค์กรระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ แนวทางการแก้ไข ผลกระทบ เมื่อเกิดผลกระทบเราต้องอาศัยความสามัคคีของประชาชนและศักยภาพด้านต่างๆในการแก้ปัญหา ประเทศไทยอาจพัฒนาศักยภาพของการศึกษาไม่สามารถพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานอาเซียน

5 นางสาว รุ้งลาวรรณ ณ คำตัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เลขที่ 25 การมีส่วนร่วมในการทำโครงงาน IS 2 : ช่วยสืบค้นข้อมูลในการโครงงาน IS ความรู้สึกในการทำโครงงาน IS 2 : รู้สึกดีใจมากที่ทำออกมาแล้วสำเร็จ นางสาว ประติมาภรณ์ ไชยอุปละ ชั้นมัธยมศึกษาที่ 4/4 เลขที่ 26 การมีส่วนร่วมในการทำโครงงาน IS 2 : ช่วยสืบค้นข้อมูลในการโครงงาน IS ความรู้สึกในการทำโครงงาน IS 2 : รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำโครงงาน IS

6 นางสาว อัญมณี ศุภกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เลขที่ 27 การมีส่วนร่วมในการทำโครงงาน IS 2 : เรียบเรียงข้อมูลในการทำโครงงาน IS ความรู้สึกในการทำโครงงาน IS 2 : การทำโครงงาน IS ถึงแม้จะยากแต่ก็ได้ คำปรึกษาที่ดีตลอดมาจนสำเร็จ นางสาว ธนัชพร ศรีสุบิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/4 เลขที่ 28 การมีส่วนร่วมในการทำโครงงาน IS 2 : ช่วยสืบค้นข้อมูลในการโครงงาน IS ความรู้สึกในการทำโครงงาน IS 2 : การทำโครงงาน IS ทำให้รู้ถึงข้อมูลที่ไม่ เคยได้ทราบมาก่อน

7 จบการนำเสนอ…


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google