งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง อาเซียนของฉัน ชื่อ นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จ. ชัยภูมิ

2 มาตรฐานการเรียนรู้       มาตรฐาน ต 1.1.  เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและ อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ        มาตรฐาน ต 2.2. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างมีวิจารณญาณ        มาตรฐาน ต 3.1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน 

3 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนอ่านออกเสียงประเทศต่างๆในอาเซียน เป็นภาษาจีนได้ 2. นักเรียนสามารถแนะนำตนเองและบุคคลรอบข้างเป็นภาษาจีนได้

4 คำถามกำหนดกรอบ คำถามสร้างพลังคิด เมื่อเกิดการรวมตัวในประเทศอาเซียนแล้ว ในอนาคตนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น? คำถามประจำหน่วย ประเทศต่างๆในอาเซียนมีประเทศอะไรบ้าง? คำถามประจำบท ทำไมประเทศในอาเซียนจึงต้องรวมตัวกัน ?

5 เครื่องมือ แผ่นพับ

6 โครงงาน - G (เป้าหมาย) นักเรียนและคนรอบข้าง มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญ ของประเทศไทยที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - R (บทบาท) นักเรียนมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนในโรงเรียนและคนในชุมชน ได้รับทราบข่าวสาร - A (เป้าหมาย) เพื่อนในโรงเรียน คนในชุมชน - S (ชุดกิจกรรม) การออกแบบแผ่นพับเรื่องประเทศต่างๆในกลุ่มสมาชิกอาเซียน - P (ชิ้นงาน) แผ่นพับประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google