งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการประถมฐานบิน -การจัดการฐานข้อมูลเงินสวัสดิการครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการประถมฐานบิน -การจัดการฐานข้อมูลเงินสวัสดิการครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการประถมฐานบิน -การจัดการฐานข้อมูลเงินสวัสดิการครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน-

2 แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
หนึ่งในสมาชิกกลุ่มมีมารดาเป็นอาจารย์โรงเรียนประถมฐานบิน กำแพงแสน และเราได้เล็งเห็นว่าการเก็บข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบแฟ้มข้อมูลนั้นยากต่อการค้นหา และเปลืองเนื้อที่ จึงเลือกใช้โปรแกรม microsoft access มาใช้ในการจัดระบบฐานข้อมูล

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการจัดเก็บข้อมูลเงินสวัสดิการของโรงเรียนประถมฐานบิน 2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเงินสวัสดิการให้มีระเบียบ และให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากที่สุด 3. เพื่อประเมินผลการจัดการข้อมูลว่ามีประสิทธิภาพมากเพียงไร

4 หลักการและทฤษฎีที่ใช้
1. วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลเงินสวัสดิการครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 2. การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จากโปรแกรม Microsoft Office Access 2007

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเครื่องมือที่ใช้
- CPU Pentium[R] - Ram ความจุ 1 GB - Hard Disk ความจุ 150 GB - Flash Drive - Keyboard Mouse -โปรแกรม Microsoft Office Access 2007 CPU Pentium Flash Drive Keyboard mouse

6 ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 2. ออกแบบโปรแกรม 3. พัฒนาโปรแกรม 4. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 5. จัดทำรายงาน และคู่มือการใช้โปรแกรม 6. นำเสนอโครงงาน

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ได้รับความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Office Access 2007 2. ค้นหาฐานข้อมูลเงินสวัสดิการครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 3. ฐานข้อมูลเงินสวัสดิการครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนมีความเป็นระเบียบยิ่งขึ้น

8 นิยามศัพท์เฉพาะ เงินสวัสดิการ คือ บริการหรือใดๆที่ข้าราชการ มีหลักประกันที่แน่นอนในการดำเนินชีวิต หรือได้รับประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินเดือน เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังในที่ดี เพื่อจะได้ใช้กำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีความรักงานและตั้งใจที่จะทำงานนั้นให้นานที่สุด สำหรับสวัสดิการที่สมบูรณ์แบบนั้นย่อมหมายถึง สวัสดิการที่ให้แก่ลูกจ้างนั่นเอง

9 วิธีการดำเนินการตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนมีการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่คุณครูในโรงเรียนทุกๆเดือน แต่ยังมีการจัดเก็บข้อมูลแบบแฟ้มข้อมูล ทำให้การค้นหาข้อมูลล่าช้า ไม่สะดวก ผู้จัดทำจึงพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเงินสวัสดิการครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการค้นหา อีกทั้งช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบยิ่งขึ้น โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Access 2007

10 การออกแบบหน้าจอส่วนนำเข้าข้อมูล (Input Form)
ออกแบบโปรแกรม การออกแบบหน้าจอส่วนนำเข้าข้อมูล (Input Form)

11

12

13

14

15 การออกแบบรายงานส่วนแสดงผล (Output Form)

16 การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างตารางฐานข้อมูล (E-R Diagram)
ออกแบบโดยใช้ แทน เอนทิตี ออกแบบโดยใช้ แทน แอตทริบิวต์ ออกแบบโดยใช้ แทน ความสัมพันธ์

17 ER-diagram

18 การออกแบบตารางฐานข้อมูล (Database) ตารางรายชื่อสมาชิกครูและลูกจ้าง

19 ตารางการกู้เงินสวัสดิการของสมาชิก

20 ตารางอัตราเงินกู้

21 ตารางประเภทแหล่งเงิน

22 ตารางการคืนเงินสวัสดิการ

23 ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
พัฒนาโปรแกรม พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเงินสวัสดิการครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนจากโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ดำเนินการทดสอบระบบว่าสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ โดยตรวจสอบความถูกต้องของการกำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล รูปแบบของการประมวลผล และความถูกต้องในการทำงานของระบบ หากมีข้อผิดพลาดดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการนำไปใช้งานไม่ทำให้งานเสียหาย

24 Members 1.นางสาว ชยาบุษ ไชยโอสถ ชั้น ม.4/4 เลขที่23
2.นางสาว ณัฐชา แสงโสภา ชั้น ม.4/4 เลขที่ 24 3.นางสาว สุทธิรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง ชั้น ม.4/4 เลขที่ 36 4.นางสาวกัญชธัตน์ ซุยถัง ชั้น ม.4/4 เลขที่ 37


ดาวน์โหลด ppt โครงการประถมฐานบิน -การจัดการฐานข้อมูลเงินสวัสดิการครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google