งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Smile Travel  เที่ยว สิ่งค โปร์  เที่ยว จีน  เที่ยว ญี่ปุ่น ทัวร์ ต่างประเท ศ ราคา ประหยัด สุดคุ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Smile Travel  เที่ยว สิ่งค โปร์  เที่ยว จีน  เที่ยว ญี่ปุ่น ทัวร์ ต่างประเท ศ ราคา ประหยัด สุดคุ้ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Smile Travel  เที่ยว สิ่งค โปร์  เที่ยว จีน  เที่ยว ญี่ปุ่น ทัวร์ ต่างประเท ศ ราคา ประหยัด สุดคุ้ม

3 โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

4 สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น

5 เที่ยวสิ่งคโปร์ กำหนดการเดินทาง รายการเดินทาง อัตราค่าบริการ (How to make your reservation) (How to make your reservation) การจองทัวร์ (How to make your reservation) การจองทัวร์ (How to make your reservation) (Cancellation Charge) (Cancellation Charge) การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

6 เที่ยวจีน  กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง  รายการเดินทาง รายการเดินทาง  อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการ (How to make your reservation) (How to make your reservation)  การจองทัวร์ (How to make your reservation) การจองทัวร์ (How to make your reservation) (Cancellation Charge) (Cancellation Charge)  การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

7 เที่ยวญี่ปุ่น  กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง  รายการเดินทาง รายการเดินทาง  อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการ (How to make your reservation) (How to make your reservation)  การจองทัวร์ (How to make your reservation) การจองทัวร์ (How to make your reservation) (Cancellation Charge) (Cancellation Charge)  การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

8 สิงคโปร์ กำหนดการเดินทาง เดือนมิถุนายน. : 24 - 26 อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ( ห้องละ 2 ท่าน ) ท่านละ 20,500.- บาท เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( เสริมเตียง ) ท่านละ 20,000.- บาท เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่เสริมเตียง ) ท่านละ 19,000.- บาท ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 5,900.- บาท

9 สิงคโปร์ รายการเดินทาง o วันที่ 1 o กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - มาริน่า เบย์ แซนด์ o – GARDEN BY THE BAY o วันที่ 2 o เจ้าแม่กวนอิม - ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ o - Free time Shopping o วันที่ 3 o วัดพระเขี้ยวแก้ว o – Duty free o – ช้อปปิ้ง ชางกี ซิตี้ พอยท์ o – กรุงเทพ

10 จีน  กำหนดการเดินทาง 19-23 มิ. ย. / 19-23 ก. ค. / 8-12 ส. ค. / 12- 15 ก. ย. 2556  อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ 36,900.-  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน ) 35,900.-  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่านมี เตียงเสริม ) 34,900.-  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน. ไม่มีเตียงเสริม ) 33,900.-

11 จีน รายการเดินทาง วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ – ปักกิ่ง ( สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ) วันที่ 2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง - ผ่านชมสนามกีฬารัง นก - กายกรรมปักกิ่ง วันที่ 3 พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์วิจัย ทางการแพทย์ - หอฟ้าเทียนถาน – THE PLACE

12 ญี่ปุ่น  กำหนดการเดินทาง 17 – 21 มิ. ย 2556 01 - 05, 12-16 ก. ค 2556 20 – 24 ส. ค 2556 03 – 07 ก. ย 2556  อัตราค่าบริการ 31,900.- บาท

13 ญี่ปุ่น รายการเดินทาง ∞ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง ∞ วันที่ 2 ฮาเนดะ – โกเทมบะ เอ้าท์เลต ( ออนเซ็น / เมนู พิเศษ !! ขาปูยักษ์ ) ∞ วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – หุบเขาโอวา คุดานิ ( รถโค้ช ) – ชินจูกุ ∞ วันที่ 4 ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์

14 การจองทัวร์ (How to make your reservation) กรุณามัดจำ 10,000 บาท / ท่าน หลังจากการจองภายใน 3 วัน พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษของทุกท่าน ที่ต้องการเดินทาง ตรงตามหน้าหนังสือ เดินทางเท่านั้น หรือ ส่งสำเนาหน้า หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ ต่ำกว่า 6 เดือน สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระ ก่อนการ เดินทางอย่างน้อย 15 วัน

15 การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วัน คืนค่า ทัวร์ทั้งหมด  ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15 วัน ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เงินมัด จำ ทั้งหมดในทุกกรณี  ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10 วัน เก็บ ค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุก กรณี  ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07 วัน เก็บ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี

16 ข้อมูลติดต่อทัวร์  กรุ๊ปทัวร์ คุณภาพ ท่องเที่ยว ดูงาน ต่างประเทศ ตามงบประมาณที่พอใจ โทร : 02-3088383 แฟกซ์ : 02-3088355 เมลล์ : www.SmileTravel.co.th

17 Smile Travel Thank You & GooD Luck


ดาวน์โหลด ppt Smile Travel  เที่ยว สิ่งค โปร์  เที่ยว จีน  เที่ยว ญี่ปุ่น ทัวร์ ต่างประเท ศ ราคา ประหยัด สุดคุ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google