งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง การเขียนโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง การเขียนโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง การเขียนโครงการ
อาจารย์ ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร

2 หัวข้อประกอบด้วย ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์
สาระสำคัญ/รายละเอียดของโครงการ สถานที่ดำเนินการ วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ ผู้เข้าร่วมโครงการ งบประมาณ การติดตามประเมินผล ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

4 หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถสร้างสรรค์ความรู้ ให้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริงและนำมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนซึ่งนำไปสู่การตระหนักรู้ว่าการวิจัยไม่ใช่เรื่องทางเทคนิคหากแต่เป็นวิถีชีวิตเป็นความรู้ที่ต้องเชื่อมโยงกับบริบทและวิถีชีวิต อันจะทำให้ครูเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง มิใช่เป็นเพียงการส่งผ่านความรู้ไปยังผู้เรียน เท่านั้น การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจึงนับเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้สอนใช้ในการประเมินการทำงานของตนเองและเป็นกระบวนการสืบเสาะค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานสอนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกระบวนการที่ต้องมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตการปฏิบัติจริงของครู มิใช่การแยกส่วนจากการสอน ดังเช่น ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้รับการฝึกอบรมให้สามารถดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดประเด็นปัญหาสำคัญที่ควรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้

6 เนื้อหาวิชาของโครงการ
1. แนวคิด หลักการ และความสำคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2. รูปแบบของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3. ขั้นตอนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 4. การวางแผนการวิจัย 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 6. การวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 7. การนำเสนอรายงานผลการวิจัย 8. การเขียนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

7 สถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องประชุม อาคาร

8 วิธีดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิธีดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย - การบรรยาย - การฝึกปฏิบัติกำหนดประเด็นปัญหา ออกแบบและวางแผนการดำเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย ครูอาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

9 วิทยากร งบประมาณ และการติดตามประเมินผล
วิทยากร คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก งบประมาณ 30,000 บาท การติดตามประเมินผล แบบประเมินการฝึกอบรม

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพิจารณาประเด็นปัญหาที่ควรทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้ 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบและดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้

11 ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ

12 ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ สิงหาคม 2553

13 ระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ส.ค.-53 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 1.ขั้นตอนการเตรียมงาน - เสนอโครงการ - ติดต่อวิทยากร - ติดต่อสถานที่ 2.ขั้นตอนการจัดกิจกรรมโครงการ 3. ขั้นตอนการประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง การเขียนโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google