งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง งิ้วปักกิ่ง หน้ากาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อนางสาวรัชนีวรรณ แซ่โง้ว โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

2 มาตรฐานการเรียนสู่ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 3: ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ผู้เรียนสามารถ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจีนที่มีมาแต่สมัยโบราณและสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ผู้เรียนสามารถอธิบายและบอกลักษณะของสีสันที่ใช้แต่งแต้มบนใบหน้าของตัวละครได้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมจีน

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด วิธีใดที่จะทำให้งิ้วปักกิ่งเผยแพร่ได้ไวและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง คำถามประจำหน่วย งิ้วปักกิ่งมีความสำคัญอย่างไร สีของหน้ากากบ่งบอกถึงอะไร  คำถามประจำบท งิ้วปักกิ่งคืออะไร

5 เครื่องมือการวัดและประเมิน
ก่อนเริ่มโครงงาน ประเมินพฤติกรรมจากการให้นักเรียนคิด และจินตนาการถึงละครโอเปล่าของจีน ประเมินจากจากความคิดสร้างสรรค์โดยแจกกระดาษและปากกาให้แต่ละกลุ่มร่วมกันปรึกษา ระหว่างการทำโครงงาน ครูถามคำถามให้นักเรียนตอบ และเปิดตัวอย่างวีดีโอ งิ้วให้นักเรียนดูโดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ในการช่วย เมื่อสิ้นสุดโครงงาน - วัดจากงานที่ให้นักเรียนสรุปเป็น mind maping

6 โครงงาน หน้างิ้วมหัศจรรย์
เลือกศึกษาหน้างิ้วทั้งหมดของจีนเพื่อนำมาใช้ แยกสีของหน้ากากแต่ละอัน นำมาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เลือกและแยกถูกต้องหรือไม ระบุแหล่งเรียนรู้ของข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google