งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลอุดมศึกษากับ USR วิจารณ์ พานิช เสนอในงานสัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ “ มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก ” ครั้งที่ ๗ “ ระบบ ข้อมูลมหาวิทยาลัยเพื่อผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลอุดมศึกษากับ USR วิจารณ์ พานิช เสนอในงานสัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ “ มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก ” ครั้งที่ ๗ “ ระบบ ข้อมูลมหาวิทยาลัยเพื่อผู้บริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบข้อมูลอุดมศึกษากับ USR วิจารณ์ พานิช เสนอในงานสัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ “ มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก ” ครั้งที่ ๗ “ ระบบ ข้อมูลมหาวิทยาลัยเพื่อผู้บริโภค ” ๒ ก. ย. ๕๔

3 อุดมศึกษามีคุณอนันต์และ โทษมหันต์ มีคุณเมื่อรับผิดชอบต่อสังคม มีโทษเมื่อทุจริต เอาแต่ได้ ไม่ สนใจอันตรายที่เกิดต่อสังคม ไร้จริยธรรม ผลิตบัณฑิตตามผลประโยชน์ ตน ไม่สนใจภาพรวม ด้อยคุณภาพ

4 แม้ตั้งใจดีก็อาจก่อโทษ ระยะยาว เพราะไม่รู้ภาพรวม ไม่รู้แนวโน้มอนาคตที่ เกี่ยวข้อง ไม่รู้จริงว่าสถาบันอื่นทำอะไร ไม่เปิดเผยข้อมูลให้สังคม ตรวจสอบ ไม่โปร่งใส ไม่คิด ว่าเป็นพลังบวก

5 จากระบบข้อมูลสู่ สารสนเทศอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ แม่นยำ ทันกาล ตรงความต้องการของ “ ผู้ใช้ ” ผู้ใช้เป็นเจ้าของ และผู้ให้ ข้อมูล มีการ verify เปิดเผยต่อสาธารณะ ตัวอย่าง http://www.hesa.ac.uk/ http://www.hesa.ac.uk/

6 Higher Education Statistics Agency (UK) NPO 75 คน 5 ล้านปอนด์ สมาชิก : มหาฯ ทปอ. หน่วย จัดสรร งปม. ใช้อำนาจทางกฎหมายของหน่วย จัดสรร งปม. สำรวจความต้องการข้อมูล เก็บข้อมูลรายปี เผยแพร่ จัดทำ รายงาน ให้บริการข้อมูล ใช้สารสนเทศเป็นเครื่องมือ เพิ่ม Quality, Effectiveness และ Efficiency ของอุดมศึกษา

7 สารสนเทศเป็น เครื่องมือสู่ USR การจัดสรรและกระจาย ทรัพยากร สื่อสารสังคม ด้วยข้อมูลที่มี คุณภาพ ควบคุมพฤติกรรมองค์กร โดยสังคม

8 สถาบันอุดมศึกษาและภาคีร่วมกันทำ ความจริงให้ปรากฏ บอกความจริงแก่สังคม ทำความจริงที่ซับซ้อนให้เป็น สารสนเทศที่เข้าใจง่าย มี ความหมาย ตรงใจผู้ใช้ ร่วมกันตั้งหน่วยงาน ( องค์กร กลาง ) ที่เป็นอิสระ : HESA, VSA & College Portrait เป็นมิติหนึ่งของ HE Systems Governance เน้น Self Governance เป็นมิติหนึ่งของความ รับผิดชอบต่อสังคม


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลอุดมศึกษากับ USR วิจารณ์ พานิช เสนอในงานสัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ “ มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก ” ครั้งที่ ๗ “ ระบบ ข้อมูลมหาวิทยาลัยเพื่อผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google