งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ถนนสนามบิน อ.เมือง จ.เชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ถนนสนามบิน อ.เมือง จ.เชียงราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ถนนสนามบิน อ.เมือง จ.เชียงราย
ภาพลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ ตามทัศนะของผู้ประกอบการ ในจังหวัดเชียงราย นางจิรพร ยะวัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ถนนสนามบิน อ.เมือง จ.เชียงราย

2 ปัญหาการวิจัย -ภาพลักษณ์ด้านใดของบุคลากรที่ผู้ประกอบการต้องการ
ประเด็นการศึกษา - ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนสายอาชีพ - ด้านทักษะการทำงานด้านวิชาชีพ - ทักษะการบริหารจัดการทั่วไป - ด้านบุคลิกภาพ - ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงรายด้านหลักสูตรการเรียนการสอนสายอาชีพ ด้านทักษะการทำงานด้านวิชาชีพ ด้านทักษะการบริหารจัดการทั่วไป ด้านบุคลิกภาพ และด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 2.เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษา สายอาชีพ ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนสายอาชีพด้านทักษะการทำงานด้านวิชาชีพ ด้านทักษะการบริหารจัดการทั่วไป ด้านบุคลิกภาพ และด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ จำแนกตามความแตกต่างทางด้านเพศ ประเภทของสถานประกอบการ จำนวนบุคลากรในสถานประกอบการและฝ่าย/แผนกที่ผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

4 ภาพลักษณ์โดยรวม X S.D. ความเห็น
ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์โดยรวม ภาพลักษณ์โดยรวม X S.D ความเห็น 1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนสายอาชีพ มาก 2. ทักษะการบริหารจัดการทั่วไป ด้านการทำงานป็นทีม มาก 3. ด้านบุคลิกภาพ มาก 4. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ มาก 5. ทักษะในการทำงาน ด้านวิชาชีพ มาก 6. ทักษะการบริหารจัดการทั่วไป ด้านการติดต่อสื่อสาร มาก

5 ภาพลักษณ์โดยรวม ความเห็น ค่าเฉลี่ย
ตารางสรุปความเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ ภาพลักษณ์โดยรวม ความเห็น ค่าเฉลี่ย 1. ด้านหลักสูตรการเรียน การสอนสายอาชีพ มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 4.30 2. ทักษะการทำงานด้าน วิชาชีพ มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพเฉพาะด้าน 4.20 3.ทักษะการบริหารจัดการ ทั่วไปด้านการทำงานเป็นทีม มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.19 4.ทักษะการบริหารจัดการ ทั่วไปด้านการติดต่อสื่อสาร สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานได้ถูกต้อง 5.ด้านบุคลิกภาพ มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี 6. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการ 4.14

6 (แตกต่าง X , ไม่แตกต่าง )
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ ภาพลักษณ์ (แตกต่าง X , ไม่แตกต่าง ) เพศ ประเภท สถานประกอบการ จำนวนบุคลากร ฝ่าย/แผนก 1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนสายอาชีพ X 2. ด้านทักษะการทำงานด้าน วิชาชีพ 3. การบริหารจัดการทั่วไป ด้านการจัดการเป็นทีม 4. การบริหารจัดการทั่วไป ด้านการติดต่อสื่อสาร 5. ด้านบุคลิกภาพ 6. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ

7 สรุปผลการวิจัย ภาพลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนสายอาชีพ พบว่า เป็นผู้ที่มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ประกอบการ ภาพลักษณ์ด้านทักษะการทำงานด้านวิชาชีพ พบว่า มีคุณสมบัติและมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานพื้นฐานในงานอาชีพ ภาพลักษณ์ด้านทักษะการบริหารจัดการทั่วไป ด้านการทำงานเป็นทีม พบว่ามีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่ เป็นประโยชน์ต่อทีมงาน

8 สรุปผลการวิจัย ภาพลักษณ์ด้านทักษะการบริหารจัดการทั่วไป ด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานได้ถูกต้องและสื่อสาร ข้อมูลที่เหมาะสมกับเนื้อหา บุคคลและสถานที่ ภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพ พบว่า มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงาน ภาพลักษณ์ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ พบว่า สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการและ วินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

9 สรุปผลการวิจัย มีความแตกต่างกันในการรับรู้ภาพลักษณ์แต่ละด้าน
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประเภทของสถานประกอบการ จำนวนบุคลากรและฝ่าย/แผนกที่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีความแตกต่างกันในการรับรู้ภาพลักษณ์แต่ละด้าน

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ถนนสนามบิน อ.เมือง จ.เชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google