งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิมพ์จดหมายธุรกิจอังกฤษแบบที่นิยมมีด้วยกัน 3 แบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิมพ์จดหมายธุรกิจอังกฤษแบบที่นิยมมีด้วยกัน 3 แบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิมพ์จดหมายธุรกิจอังกฤษแบบที่นิยมมีด้วยกัน 3 แบบ
By : อาจารย์ทิพย์นิภา แซ่อุ้ม วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

2 FOREIGN BUSINESS LETTER
(Style 1) FULL-BLOCKED STYLE (Style 2) MODIFIED BLOCKED STYLE (Style 3) SEMI-BLOCKED STYLE

3 ส่วนต่าง ๆ ของจดหมาย 1. หัวจดหมาย (Letterhead)
ประกอบด้วย ชื่อธุรกิจและที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร 2. วันที่ (Date Line) คือวันที่ออกจดหมาย ถ้าเขียนว่า Current Date ให้ลงวันที่ปัจจุบัน 3. ที่อยู่ของผู้รับจดหมาย (Inside Address) ชื่อและที่อยู่ของผู้รับจดหมายปกติจะมี 3-4 บรรทัดเท่านั้น

4 ส่วนต่าง ๆ ของจดหมาย 4. Attention Line (*ถ้ามี)
หมายถึง ผู้เขียนต้องการเจาะจงให้จดหมายถึงผู้ใด 5. คำขึ้นต้น (Salutation) พิมพ์คำขึ้นต้นแล้วตามด้วยชื่อ-สกุลของชื่อบุคคลที่รับจดหมาย 6. Subject Line (* ถ้ามี) หมายถึง เรื่องที่อ้างอิง หรือใช้คำว่า “Refer To:”

5 ส่วนต่าง ๆ ของจดหมาย 7. ข้อความจดหมาย (Body of the letter)
เป็นส่วนสำคัญที่สุดของจดหมายซึ่งจะทำให้ ผู้อ่านทราบความ ประสงค์ว่าต้องการอะไร โดยปกจดหมายควรมีอย่างน้อย 2 ตอน 8. คำลงท้าย (The Complimentary Closing) เป็นการกล่าวลาเมื่อจบจดหมาย ให้พิมพ์ว่า Yours Truly, Your very truly, Truly yours, Very truly yours

6 ส่วนต่าง ๆ ของจดหมาย 9. ผู้ลงนาม (Signer)
สำหรับชื่อผู้ลงนามกับตำแหน่ง ถ้าพิมพ์อยู่บรรทัดเดียวกัน ให้คั่นด้วยเครื่องหมาย , 10.ชื่อย่ออ้างอิง (Identification) ตามปกติจดหมายธุรกิจจะมีผู้รับผิดชอบในการร่างและพิมพ์ โดยพิมพ์ชื่อย่อของผู้ร่างจดหมาย ใช้อักษรตัวแรกของชื่อ และนามสกุลรวมกัน เช่น Jittraporn Vanich jv

7 ส่วนต่าง ๆ ของจดหมาย 11. สิ่งที่ส่งมาด้วย (Enclosure)
เพื่อเป็นการบอกผู้อ่านว่าได้ส่งอะไรมาด้วย และช่วยเตือน ผู้ส่งจดหมายด้วยว่าจะส่งอะไรไปพร้อมจดหมาย 12. สำเนา (Carbon Copy Notation) การพิมพ์จดหมายธุรกิจ ต้องพิมพ์สำเนาคู่ต้นฉบับ เพื่อประโยชน์ สำหรับการเก็บเข้าแฟ้มเอกสาร

8 ส่วนต่าง ๆ ของจดหมาย 13. ปัจฉิมลิขิต (Postcript)
พิมพ์เพื่อ เพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างที่ลืมเขียนในจดหมายหรือ เป็นการดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน โดย พิมพ์คำว่า P.S. ไว้หน้า ข้อความ

9 ตัวอย่างจดหมาย Letterhead Dateline Mailing Notation Letter Address
Salutation Subject Line Body Complimentary Closing Space for Signature Signer’s Name Title Operator’s Initials Enclosure Notation Copy Notation

10 FULL-BLOCKED STYLE 1. แบบบล็อก(Block style) เป็นการวางรูปที่ง่ายต่อการพิมพ์ -ทุกองค์ประกอบของจดหมายเริ่มจากช่วงกั้นหน้า -มีคำขึ้นต้นและลงท้าย -องค์ประกอบของจดหมายที่เลือกใช้ เช่น ที่อยู่ผู้ส่ง วัน เดือน ปี ชื่อที่อยู่ของผู้รับ คำขึ้นต้น เรื่อง เนื้อเรื่อง คำลงท้าย

11 Non-Indented

12 MODIFIED BLOCKED STYLE
2. แบบกึ่งบล็อก(Modified Block Style) - วันที่ คำลงท้าย และลายเซ็นอยู่ตรงกัน กลางหน้ากระดาษ หรือค่อนไปทางขวาเล็กน้อย - ชื่อที่อยู่ของผู้รับและคำขึ้นต้น จะอยู่ชิดเส้นกั้นหน้า - ส่วนเรื่องจะพิมพ์กึ่งกลางหน้ากระดาษ - ในส่วนข้อความต้องพิมพ์ให้ทุกบรรทัดของแต่ละ บรรทัด ชิดเส้นกั้นหน้า

13 Date Non-Indented Complimentary Close Signature

14 SEMI-BLOCKED STYLE - คล้ายกับแบบกึ่งบล็อก เว้นแต่ในส่วนข้อความซึ่ง
ต้องพิมพ์ให้บรรทัดแรกของข้อความแต่ละย่อหน้าร่น เข้าไป ประมาณ ระยะตัวอักษร

15 Date Indented Complimentary Close Signature

16 ขอจบการบรรยาย เพียงเท่านี้ค่ะ.....


ดาวน์โหลด ppt การพิมพ์จดหมายธุรกิจอังกฤษแบบที่นิยมมีด้วยกัน 3 แบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google