งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 การเลือกรูปแบบและวิธีการเขียนจดหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 การเลือกรูปแบบและวิธีการเขียนจดหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 การเลือกรูปแบบและวิธีการเขียนจดหมาย
ส่วนประกอบของจดหมายอังกฤษธุรกิจ 1. The heading - หัวกระดาษจดหมาย (จำเป็นต้องมี) อาจเป็นที่อยู่ของผู้เขียนหรือที่ตั้งของกิจการ 2. Reference - อ้างถึง เพื่อความสะดวกในการค้นหาและอ้างถึงจดหมายของผู้รับและผู้ส่ง เช่น Your Ref: 3 July 2003 หมายถึงเอกสารในวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 เป็นต้น

2 ส่วนประกอบของจดหมายอังกฤษธุรกิจ
3. Date- วัน เดือน ปี (จำเป็นต้องมี) British Style: 3rd July 200X American Style: July 3,200X 3 July 200X 3 Jul. 200X

3 ส่วนประกอบของจดหมายอังกฤษธุรกิจ
4. Inside address - ที่อยู่ของผู้รับ (จำเป็นต้องมี) British Style American Style The Sales Manager The Sales Manager The South Pacific Co.,Ltd. The South Pacific Co.,Ltd. Pine Street Pine Street Wellington Wellington New Zealand New Zealand

4 ส่วนประกอบของจดหมายอังกฤษธุรกิจ
5. Confidential- เป็นความลับ อาจพิมพ์ข้างล่างที่อยู่ผู้รับ แต่ในประเทศไทยนิยมพิมพ์ไว้ที่ซองจดหมาย 6. Salutation - คำขึ้นต้นหรือคำทักทาย (จำเป็นต้องมี) Dear Sir Dear Sirs (ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วน) Dear Madam (ใช้ได้กับสตรีที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานแล้ว) Mesdames (ในกรณีที่หุ้นส่วนประกอบด้วยสตรีเท่านั้น)

5 ส่วนประกอบของจดหมายอังกฤษธุรกิจ
7. Subject title - ชื่อเรื่องหรือหัวข้อจดหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ต้องกล่าวถึงเรื่องนั้นในจดหมายฉบับเดียวกันบ่อยๆ 8. Body or Message - เนื้อหาจดหมาย (จำเป็นต้องมี) สรุปสาระสำคัญของเนื้อหาต้องคำนึงถึง: 1. ความยาว 4. รูปแบบและภาษาที่ใช้ 2.ระเบียบและลำดับเรื่อง ความชัดเจน 3. การวางแผนจดหมาย

6 ส่วนประกอบของจดหมายอังกฤษธุรกิจ
9. Complimentary close - คำลงท้าย (จำเป็นต้องมี) Sincerely yours (Yours sincerely) - American Faithfully yours (Your faithfully) - British 10. Per pro - ในนามของ อาจใช้ p.p.แทนก็ได้ 11. Signature - ลายมือชื่อ (จำเป็นต้องมี) ต้องเขียนทั้งชื่อและนามสกุลกำกับ ไม่ควรใช้ตรายางประทับ

7 ส่วนประกอบของจดหมายอังกฤษธุรกิจ
12. Company position-ตำแหน่งในบริษัท 13.Reference symbol- อักษรย่อเพื่อการอ้างอิง 14. Carbon copy - ฉบับสำเนา 15. Enclosure - สิ่งที่แนบมาด้วย

8 แบบฟอร์มจดหมายอังกฤษธุรกิจ
1. Semi-block style 2. Full-block style 3. Block style

9 คุณภาพกระดาษ ขนาดกระดาษและซอง การเว้นขอบกระดาษ น้ำหนักมากคุณภาพดี
Dear Mr.Robert Tingnongnoi We re proud to inform you that you have a 35 percent discount for the next ordering We hope to hearing from your order soon. ขนาดกระดาษและซอง เลือกให้เหมาะกับกระดาษและวิธีพับกระดาษ การเว้นขอบกระดาษ เว้นเข้ามาประมาณด้านละ นิ้ว

10 จบการนำเสนอแล้วค่ะ การเว้นระยะบรรทัด (ใช้ระยะบรรทัดปกติ )
เว้นลงมา 3-4 ระยะบรรทัด เพื่อพิมพ์ หัวจดหมาย เว้นลงมา ระยะบรรทัด เพื่อพิมพ์ วันที่ เว้นลงมา 4 ระยะบรรทัด เพื่อพิมพ์ ที่อยู่ผู้รับ เว้นลงมา 2 ระยะบรรทัด เพื่อพิมพ์ คำขึ้นต้น เว้นลงมา 2 ระยะบรรทัด เพื่อพิมพ์ เนื้อหาจดหมาย เว้นลงมา 2 ระยะบรรทัดจากเนื้อหา เพื่อพิมพ์ คำลงท้าย เว้นลงมา 3-4 ระยะบรรทัดจากคำลงท้าย เพื่อพิมพ์ ชื่อเจ้าของจดหมายที่เป็นตัวพิมพ์ เว้นลงมา 1 ระยะบรรทัด เพื่อพิมพ์ ตำแหน่งของเจ้าของจดหมาย เว้นลงมา 1 ระยะบรรทัด เพื่อพิมพ์ สิ่งที่ส่งมาด้วย จบการนำเสนอแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 การเลือกรูปแบบและวิธีการเขียนจดหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google