งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด ขนาด จำนวนลูกจ้าง สัดส่วนของจำนวนผู้รับการฝึกกับจำนวนลูกจ้างทั้งหมดและท้องที่ ที่ผู้ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด ขนาด จำนวนลูกจ้าง สัดส่วนของจำนวนผู้รับการฝึกกับจำนวนลูกจ้างทั้งหมดและท้องที่ ที่ผู้ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด ขนาด จำนวนลูกจ้าง สัดส่วนของจำนวนผู้รับการฝึกกับจำนวนลูกจ้างทั้งหมดและท้องที่ ที่ผู้ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด ขนาด จำนวนลูกจ้าง สัดส่วนของจำนวนผู้รับการฝึกกับจำนวนลูกจ้างทั้งหมด และท้องที่ ที่ผู้ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด ขนาด จำนวนลูกจ้าง สัดส่วนของผู้รับการฝึกกับจำนวนลูกจ้างทั้งหมด และท้องที่ที่ผู้ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2547

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ให้ผู้ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือธุรกิจอย่างอื่นในทุกท้องที่ ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปที่ไม่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในแต่ละปีปฏิทิน ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามอัตราที่กำหนดในประกาศกระทรวงแรงงาน ที่ออกตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ เว้นแต่

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ผู้ประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ เลี้ยงสัตว์และนาเกลือ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปีและไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย ผู้ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะที่เกี่ยวกับครูและผู้สอน ผู้ประกอบกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะที่เกี่ยวกับคณาจารย์ มูลนิธิ องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ไม่แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
การคำนวณจำนวนลูกจ้างของผู้ประกอบกิจการ (ตามข้อ 4 ของประกาศฉบับนี้) ในระหว่างปีปฏิทินให้คำนวณจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในปีนั้น โดยใช้จำนวนรวมของลูกจ้าง ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน นับแต่เดือนที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปหารด้วยจำนวนเดือนดังกล่าว

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด ขนาด จำนวนลูกจ้าง สัดส่วนของจำนวนผู้รับการฝึกกับจำนวนลูกจ้างทั้งหมดและท้องที่ ที่ผู้ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google