งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวง กำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวง กำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวง กำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ. ศ
กฎกระทรวง กำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ตุลาคม 2552

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 (2) 1. อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง อาคารสำหรับใช้เป็นหอประชุม อาคารสำหรับใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการ อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการอุตสาหกรรม อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการการศึกษา อาคารสำหรับใช้เป็นหอพัก อาคารสำหรับใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารสำหรับใช้เก็บวัตถุอันตราย

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 (2) 2. อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม ได้แก่ อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการค้าหรือธุรกิจ ที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป 3. อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ได้แก่ อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการขายปลีก หรือขายส่ง หรือทั้งขายปลีกและขายส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป 4. อาคารสำหรับใช้เป็นหอประชุม ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมหรือประชุมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
5. อาคารสำหรับใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการ ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป 6. อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการอุตสาหกรรม ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 7. อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการการศึกษา ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ8. อาคารสำหรับใช้เป็นหอพัก ได้แก่ อาคารสำหรับใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักที่มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 55

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
8. อาคารสำหรับใช้เป็นหอพัก ได้แก่ อาคารสำหรับใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักที่มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ อาคารสำหรับใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ได้แก่ อาคารสำหรับใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ อาคารสำหรับใช้เก็บวัตถุอันตราย ได้แก่ อาคารที่ใช้เก็บวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 11. ในการคิดคำนวณพื้นที่ ให้นำพื้นที่ทางเดิน ห้องน้ำ ห้องส้วม หรือพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการและอยู่ภายในอาคารนั้นมารวมคำนวณด้วย ในกรณีที่พื้นที่ตามวรรคหนึ่งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว ให้นำพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการในแต่ละห้องหรือแต่ละคูหามาคำนวณรวมกัน

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวง กำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google