งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 สิงหาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 สิงหาคม 2552

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2552 เป็นต้นไป

3 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการนำไปปฏิบัติ
1.ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิของผู้ค้าน้ำมันประกอบด้วย น้ำมันคงเหลือสุทธิในคลังน้ำมัน น้ำมันคงเหลือสุทธิในสถานีบริการน้ำมันที่ผู้ค้าดำเนินการเอง และน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่ง

4 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการนำไปปฏิบัติ
2.ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิในคลังน้ำมันให้คำนวณจากปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือแต่ละชนิดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจวัดได้ในถังของแต่ละคลังน้ำมัน ณ อุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียส หรือที่ 86 องศาฟาเรนไฮต์ หักด้วย ปริมาณสำรองตามกฎหมาย ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่รับฝากผู้อื่น ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่รอการส่งออก และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีไว้ใช้ในกิจการของตนเอง

5 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการนำไปปฏิบัติ
3.ปริมาณสำรองตามกฎหมายตาม ข้อ 2 ให้คำนวณดังนี้ 3.1 ให้แบ่งปริมาณสำรองตามกฎหมายของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 และน้ำมันดีเซลพื้นฐาน ออกเป็นสองส่วนตามสัดส่วนของน้ำมันสำเร็จรูปคงเหลือกับน้ำมันพื้นฐานคงเหลือ

6 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการนำไปปฏิบัติ
3.2 ให้นับปริมาณน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี5 เป็นปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิหลังจากหักปริมาณสำรองตามกฎหมายที่คำนวณตาม (3.1) ออกแล้วแต่สำหรับน้ำมันดีเซลพื้นฐาน ให้นับเป็นปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิทั้งจำนวน

7 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการนำไปปฏิบัติ
4.ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิของสถานีบริการน้ำมัน ให้คำนวณจากปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือแต่ละชนิดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจวัดได้ ณ อุณหภูมิขณะตรวจวัดบวกด้วยปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ระหว่างการขนส่ง หักด้วยปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่รับฝากผู้อื่น

8 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการนำไปปฏิบัติ
5.น้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ระหว่างการขนส่ง ตามข้อ 1 และข้อ 4 ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตาม ให้ใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่ระบุ ในเอกสารดังกล่าว ยกเว้นกรณีขนส่งโดยเรือบรรทุกน้ำมัน ให้ใช้ปริมาณที่สูบถ่ายขึ้นถังแล้ว ณ อุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียส หรือที่ 86 องศาฟาเรนไฮต์

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google