งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Presentation Week 1 (2&3) Komsan Zukmoung BUU Rungrot Saeton BUU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Presentation Week 1 (2&3) Komsan Zukmoung BUU Rungrot Saeton BUU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Presentation Week 1 (2&3) Komsan Zukmoung BUU Rungrot Saeton BUU

2 Objective สร้างอุปกรณ์ที่มีระบบ บอกป้ายบนรถเมล์ รถโดยสาร ประจำทาง หรือบอกสถานีของ รถไฟ เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ แสดงข้อมูลให้กับผู้โดยสาร โดยใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LED ข้อมูลที่แสดง เช่น ตำแหน่งปัจจุบัน ชื่อสถานี ต่อไป และระยะทางที่จะถึงที่ หมาย

3 Scope and Specification

4 + iBoard Database Serial Port Satellite Route LED Display GPS Module

5 PLAN

6 Work Progress Program Development Linux Virtual Machine Database Manager

7 GPS Module $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05 $GPRMC,103827.047,V,0753.4876,N,09821.0235,E,0.00,,190806,,*0A $GPGGA,103828.047,0753.4876,N,09821.0235,E,0,00,50.0,0.0,M,- 25.2,M,0.0,0000*67 $GPRMC,103827.047,V,0753.4876,N,09821.0235,E,0.13,309.62,190806,,*0A $GPRMC = Recommended Minimum Specific GNSS DATA 103827.047 = UTC Time = 10:38:27.048 (+7) 0753.4876,N = latitude 09821.0235,E = longitude 0.13 = speed(knots) 309.62 = Course (degrees) 190806 = Date

8 ระยะที่เหลือ = ((latitude_1-latitude2)^2+(longtitude_1- longtitude_2)^2)^(1/2) * ระยะทาง /1 องศา

9 SQLite Database

10 Problem in Progress อุปกรณ์ที่ใช้ทำการศึกษายังได้ไม่ครบ เช่น LED Display,GPS Module จึงทำการศึกษาใน ส่วนนี้ไม่ได้ ตอนนี้จึงทำได้แค่การศึกษา การออกแบบ Database และการศึกษาในส่วน ของ iBoard GPS Module ที่ได้รับมาไม่สามารถรับ สัญญาณได้

11 Future Plan สร้างฐานข้อมูลของพิกัดและ ชื่อ ของป้ายรถเมล์ ศึกษาตัวอุปกรณ์แสดงผลหรือ LED Display ทดลองการส่งข้อมูลแสดงผลบน LED Display

12 THANK YOU!!!


ดาวน์โหลด ppt Presentation Week 1 (2&3) Komsan Zukmoung BUU Rungrot Saeton BUU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google