งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE : ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ Smart Bus Stop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE : ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ Smart Bus Stop"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-14: ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ Smart Bus Stop
โดย นางสาวนันทนา วลีขจรเลิศ นางสาวกฤษวรรณ พิมพ์ดี

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ดร.วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ดร.ชัชชัย คุณบัว ดร.วิชชา เฟื่องจันทร์

3 รายละเอียดการนำเสนอ ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Zigbee และ Xbee

4 ที่มาและความสำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่นักศึกษา, บุคลากร ซึ่งเป็นการนำความรู้ทางเทคโนโลยี Embedded System และเทคโนโลยี Zigbee มาประยุกต์ใช้ โดย ทำการระบุตำแหน่งของรถเมล์, ส่งข้อมูลตำแหน่งของรถเมล์ รวมทั้งประมาณเวลาที่รถเมล์จะมาถึง ผ่านทาง Xbee ซึ่งจะแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ป้ายรถเมล์แต่ะละป้าย

5 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการค้นหาตำแหน่งของรถเมล์ และส่งข้อมูลไปยังป้ายรถเมล์ โดยใช้ Zigbee เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเดินทาง เพื่อนำความรู้ทาง Embedded System และเทคโนโลยีZigbee มาประยุกต์ใช้งาน

6 ขอบเขตของโครงการ ระยะทางในการรับส่งข้อมูลตำแหน่งที่ Zigbee สามารถส่งสัญญาณถึงกันได้ ใช้อุปกรณ์ Microcontroller เพื่อทำการแสดงตำแหน่งของรถเมล์ผ่านหลอดไฟ LED

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้อุปกรณ์ต้นแบบในการค้นหา/ระบุตำแหน่งของรถเมล์ และส่งข้อมูลไปยังป้ายรถเมล์เพื่อทำการแสดงผล ได้ความรู้ในการประยุกต์ใช้ Embedded System และเทคโนโลยีการสื่อสารระยะใกล้ในเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย (Wireless Sensor Network) ของ Zigbee

8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Zigbee
ZigBee เป็นการสื่อสารแบบไร้สาย โดยมีมาตรฐาน IEEE เป็นการทำงานแบบ WPAN (Wireless Personal Area Network) แบ่งเป็น 3 คลาส ได้แก่ IEEE /Bluetooth IEEE /Wi-Media IEEE /LR-WPAN (Low data Rate WPAN) โดยมีชื่อเรียกทางการค้าว่า ZigBee

9 ความแตกต่างระหว่าง Zigbee, Bluetooth และ Wi-Fi

10 โครงสร้างโพรโทคอลของ ZigBee

11 IEEE : Physical Layer

12 ชนิดของ Zigbee

13 หน้าที่ของ Zigbee

14 โครงข่าย Zigbee มี 3 รูปแบบ คือ
Star Topology Coordinator Router End Device

15 Tree Topology Coordinator Router End Device

16 Mesh Topology Coordinator Router End Device

17 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Xbee
Operating Frequency ISM Band 2.4 Ghz สายอากาศ Supply Voltage V Power Down Current < 10uA RF data rate 250 Kbps Serial interface data rate อยู่ระหว่าง 1200– bps Spread Spectrum เป็นชนิด DSSS (Direct Sequence) Addressing

18 รูป Xbee / Xbee-Pro RF Module Pin Numbers

19 โปรแกรมที่ใช้ในการตั้งค่า Xbee


ดาวน์โหลด ppt COE : ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ Smart Bus Stop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google