งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การใช้เกมพัฒนาทักษะการเขียนคำภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การใช้เกมพัฒนาทักษะการเขียนคำภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การใช้เกมพัฒนาทักษะการเขียนคำภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช
เรื่อง การใช้เกมพัฒนาทักษะการเขียนคำภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม นางสาววรัชญา พันธ์เตี้ย วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 จากการสังเกตนักเรียนระดับชั้นปวช
จากการสังเกตนักเรียนระดับชั้นปวช.1 ในภาคเรียนที่ผ่านมาพบว่า การเขียนผิดเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน ส่วน ใหญ่เขียนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความ ยุ่งยากในการเขียนเนื่องจากผู้เรียนไม่ค่อยมีโอกาสได้เขียนคำเหล่านั้น โดย เลียนแบบจากป้ายประกาศ ร้านค้า สื่อมวลชน รวมไปถึงผู้เรียนขาดความ สนใจ การใช้ภาษามีกฎเกณฑ์ไม่ตายตัว เชื่อแบบผิดๆ ว่าการเขียนคำที่ถูกต้อง ตามหลักภาษาเป็นสิ่งที่ไม่ทันสมัย แต่การเขียนคำให้แปลกใหม่หรือเขียนตาม เสียง เช่น คำว่า หัวใจ ต้องเขียนว่า หัวจัย จะทำให้ทันสมัย เป็นต้น ดังนั้น ปัญหาเรื่องการเขียนคำจึงเป็นปัญหาที่ควรเร่งแก้ไข เพราะการเขียนคำเป็น พื้นฐานการเขียนที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาซึ่งเป็น เยาวชนอันมีบทบาทสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมของชาติไทยในอนาคต ปัญหาการวิจัย

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ ภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 2. เพื่อเปรียบเทียนผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เกมพัฒนา ทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาไทย

4 คะแนน ผลต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานของแบบทดสอบก่อนและ
คนที่ แบบทดสอบก่อนเรียน (10) แบบทดสอบหลังเรียน(10) 1 5 7 2 8 3 4 9 6 10 11 12 13 14 15 คนที่ แบบทดสอบก่อนเรียน (10) แบบทดสอบหลังเรียน(10) 16 3 9 17 4 18 2 19 20 7 21 8 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 คะแนนรวม 109 266 3.30 8.06 SD.  0.72 0 .86 ตารางที่ 1 คะแนน ผลต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานของแบบทดสอบก่อนและ หลังเรียน

5 ตารางสรุป ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนคำศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน Sd t Prob คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 109 3.30 266 8.06 1.14 -23.83* .000

6 สรุปผลการวิจัย จากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียนกับกลุ่ม ตัวอย่าง จำนวน 33 คน พบว่า การ ทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนรวม เท่ากับ คะแนน มีค่า คะแนนเฉลี่ย และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ สาหรับการทดสอบหลัง เรียนมีคะแนนรวมเท่ากับ คะแนน มีค่าคะแนนเฉลี่ย และมีค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการ พัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาไทยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยนักเรียนมีพัฒนาการเขียนคำศัพท์มี

7 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การใช้เกมพัฒนาทักษะการเขียนคำภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google