งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ผู้วิจัย นายชัช อุ่น บุญธรรม  สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ผู้วิจัย นายชัช อุ่น บุญธรรม  สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ผู้วิจัย นายชัช อุ่น บุญธรรม  สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 กำหนดให้ผู้สอนจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม การเรียนการสอนอย่างหลากหลายเหมาะสมกับ ธรรมชาติ และสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเรียนการสอน แบบเผชิญ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน เพื่อที่จะ สามารถประยุกต์ ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ แก้ปัญหาได้ถูกต้อง และ เหมาะสม มีการ จัดการเรียนรู้ ที่ผสมผสาน สาระความรู้ด้าน ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ทุกวิชา

4  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสัญญายืม โดยการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย

5 รายการประเมิน คะแนน 321 1. ปฏิบัติกิจกรรมใน แบบฝึกหัดได้ถูกต้อง 1044 2. รูปแบบการนำเสนอ 882 3. การมีส่วนร่วมของสมาชิก 1062 4. ความสนใจผู้ฟัง 3510 รวม 312318

6  จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้จัดทำได้จัดการเรียน การ สอนตามวิธีการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง สัญญายืม ในรายวิชา กฎหมายพาณิชย์ โดยการจัดการเรียนรู้ แบบอุปนัย ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ เนื่องจากวิธีนี้ป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะผู้เรียนได้เผชิญ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน เพื่อที่จะ สามารถประยุกต์ ความรู้ มาใช้เพื่อป้องกันและ แก้ปัญหาได้ถูกต้อง เหมาะสม ผู้เรียนทุกคนได้มี โอกาส ศึกษาค้นคว้าลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาม ความถนัดความสามารถของตนเอง มีความรัก ความสามัคคี ในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น อย่างมีความสุข ภายใต้คำแนะนำ คำปรึกษา ความช่วยเหลือจากครูผู้สอนหรือตำราเรียนวิชา กฎหมาย

7  เป็นวิธีที่ทำให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้ด้วย ตนเอง ทำให้เกิดความเข้าใจ และ จดจำได้นาน  เป็นวิธีที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ พัฒนาทักษะการ สังเกต คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตามหลัก ตรรกศาสตร์ และหลักวิทยาศาสตร์ สรุปด้วย ตนเองอย่างมีเหตุผลอันจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ของการเรียนรู้ ซึ่งใช้ ได้ดีกับวิชา กฎหมายพาณิชย์  เป็นวิธีการที่ผู้เรียนได้ทั้งเนื้อหาความรู้ และ กระบวนการซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการเรียนรู้เรื่องได้

8 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt  ผู้วิจัย นายชัช อุ่น บุญธรรม  สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google