งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
เป็นแนวการสอนที่มุ่งจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน โดยนักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งมีหลักการ กระบวนการ และวิธีการหลากหลาย ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนควรมีความเชื่อพื้นฐานว่า ทุกคนมีความแตกต่างกัน

2 หลักการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี ถ้าผู้เรียนมีโอกาส คิด ทำ สร้างสรรค์ โดยที่ครูช่วยจัดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อ และสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน 2. คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

3 3. สาระการเรียนรู้มีความสมดุลเหมาะสมกับวัย
4. แหล่งเรียนรู้มีหลากหลายและเพียงพอ 5. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียน กับผู้เรียน มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร

4 6. ผู้เรียนมีศรัทธาต่อผู้สอน มีใจรักที่จะเรียนรู้
6. ผู้เรียนมีศรัทธาต่อผู้สอน มีใจรักที่จะเรียนรู้ 7. สาระและกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวของผู้เรียน 8. กระบวนการเรียนรู้มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่น ๆ เช่น ชุมชน ครอบครัว องค์กรต่าง ๆ

5 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. สร้าง/กระตุ้นความสนใจ หรือ เตรียมความพร้อมในการเรียน 2. จัดกิจกรรมซึ่งอาจใช้ทฤษฎีหรือกระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการเผชิญสถานการณ์กับกระบวนการคิด กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ฯลฯ 3. วิเคราะห์ อภิปรายผลจากกิจกรรม 4. สรุปและประเมินผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์

6 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. บทบาทในฐานะผู้จัดการและผู้อำนวยความสะดวก 2. บทบาทในฐานะผู้จัดการเรียนรู้ 2.1 การเตรียมการสอน 2.2 การสอน 2.3 การเตรียมการจัดการเรียนรู้ 2.4 การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 2.5 การประเมินผล

7 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. จัดกิจกรรมง่าย ๆ ที่ใกล้ตัวผู้เรียน 2. ใช้วิธีตั้งคำถามให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ 3. รู้วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน 4. วิเคราะห์ผู้เรียน

8 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวอย่าง รูปแบบ CIPPA MODEL ของดร.ทิศนา แขมมณี มีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ C=Construct หมายถึงการสร้างความรู้ I=Interaction หมายถึงการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล

9 P=Physical Participation
หมายถึง การมีส่วนร่วมทางกาย P=Process Learning หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต A=Application หมายถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

10 ตัวบ่งชี้การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย 2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนฝึกค้นคว้า สังเกต และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

11 3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
รู้จักศึกษาหาความรู้และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง 4. มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและสื่อที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกและส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมของผู้เรียน

12 6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาสุนทรียภาพอย่างครบถ้วนทั้งด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา 7. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 8. มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ หลากหลายและต่อเนื่อง 9. ผู้เรียนมีความรักโรงเรียนและมีความกระตือรือร้นในการ ไปโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google