งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2
Reading and Writing English 2 E 40222 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์

2 People การอ่านเรื่องบุคคล

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
- อ่านเรื่องบุคคลแล้วระบุรายละเอียด และใจความสำคัญได้ - เขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้

4 Reference Check the correct word or expression. 1. ‘It’, in ‘It touched off a controversy that endures today’ (line 4), refers to: a. 1519 b. a proclamation in 1519 c. Bartolome de Las Casas

5 Check the correct word or expression.
Reference Check the correct word or expression. 2. ‘This’, in ‘This has made Las Casas controversial’ (line 26), refers to: a. his writings b. the fact that they were used as propaganda against Spain for hundreds of years c. after Las Casas’s death

6 Reference Check the correct word or expression. 3. ‘At that time’, in ‘At that time he renounced his material ambition…’ (line 35), refers to: a. 1502 b. 1514 c

7 Addition ( and, in addition to, moreover, etc. )

8 Logical sequence ( therefore, so, that, etc. )

9 Contrast ( but, however, despite, etc. )

10 Emphasis ( It should be stressed that …, It is important to realize that … etc. )

11 Addition Las Casas published pamphlets and treatises documenting the humanity of the Spanish colonial system. (lines 16-20)

12 Logical sequence His writings were so passionate and horrific that they were used as propaganda against Spain. (lines 20-24)

13 Contrast Despite his notoriety in the Spanish
government, there are no known portraits of Las Casas painted during his lifetime or any accounts that describe him. (lines 28-31)

14 Emphasis However, it is significant that he was the first European writer to protect the injustice of the colonial system. (lines 41-43)

15 1. Friar Bartolome de Las Casas was a polemicist.
Where are the following ideas in text? 1. Friar Bartolome de Las Casas was a polemicist. Paragraph # 1 2. Las Casas was Spanish. Paragraph # 3

16 3. Las Casas had material possessions. Paragraph # 3
Where are the following ideas in text? 3. Las Casas had material possessions. Paragraph # 3 4. Las Casas tried to secure human rights. Paragraph # 3

17 5. Las Casas was a prolific writer. Paragraph # 2
Where are the following ideas in text? 5. Las Casas was a prolific writer. Paragraph # 2 6. Las Casas did not have a big impact on the Spanish conquest of the Americas. Paragraph # 4

18 8. Las Casas was the first anti-colonial European writer.
Where are the following ideas in text? 7. When he was middle-aged Las Casas dedicated his life to human rights. Paragraph # 3 8. Las Casas was the first anti-colonial European writer. Paragraph # 4


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google