งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2551 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2551 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2551 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ รายละเอียดการรับสมัคร www.dent.chula.ac.th/Link/Course.htm หรือ www.grad.chula.ac.thรายละเอียดการรับสมัคร

2 เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วยวิชาการบรรยาย สัมมนา และการปฏิบัติทางคลินิก เกี่ยวกับการ ตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา และ ป้องกันโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันและ เนื้อเยื่อรอบรากฟันได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม รวมทั้งความรู้พื้นฐานใน สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ เข้าใจปัญหาของผู้ป่วยและให้การรักษา ร่วมกับทันตแพทย์สาขาอื่น

3 จุดเด่นของหลักสูตร เน้นการฝึกทักษะทางคลินิกเฉพาะทาง สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ใช้เวลาสั้น ( เพียง 1 ปี ) อาจารย์มีคุณวุฒิสูง เป็นที่ยอมรับของ วงการวิชาชีพระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นหลักสูตรที่สามารถรองรับผู้เรียน หลักสูตรวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ให้ ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตได้ เมื่อจบ การศึกษาในปีการศึกษาที่ 1 มีปริมาณและความหลากหลายของผู้ป่วย มาก มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ ทันสมัย

4 ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพิ่มทักษะและความรู้ในสาขาวิชา วิทยาเอ็นโดดอนต์ ในการวิเคราะห์และ แก้ไขปัญหาทางทันตกรรมที่ซับซ้อน ของผู้ป่วย เป็นการเตรียมตัวเพื่อการศึกษาอบรม ขั้นสูงต่อไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ โทร. 0-2218-8795 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ โทร. 0-2218-8795


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2551 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google