งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุนที่ 6/2554 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการ แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุนที่ 6/2554 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการ แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุนที่ 6/2554 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการ แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฎาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ 1. ให้ยกเลิกความในข้อ 2.4.2 ของประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2553 เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ลง วันที่ 23 เมษายน พ. ศ. 2553 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน “2.4.2 ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น ระยะเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ยกเว้น โครงการตามมาตรการลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 8 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงิน ลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการ ปรับปรุง ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากรายได้ของกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม ”

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ 2. ให้ยกเลิกความในข้อ 4.3.2 ของประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2553 เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ลงวันที่ 23 เมษายน พ. ศ. 2553 และ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “4.3.2 ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 8 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุน หมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ให้ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของ กิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม ” 3. มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ. ศ. 2554

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. สำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตาม มาตรการดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไปแล้ว และหากสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร ยังไม่สิ้นสุด ณ วันที่ 11 เมษายน พ. ศ. 2554 ให้ ขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามประกาศฉบับ นี้ได้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุนที่ 6/2554 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการ แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google