งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อวิชากิจกรรมการจัด ตกแต่งดอกไม้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม A31 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของนักเรียนต่อวิชากิจกรรมการจัด ตกแต่งดอกไม้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม A31 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อวิชากิจกรรมการจัด ตกแต่งดอกไม้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม A31 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู นายนฤนาท พุ่มพวง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน

2 ความสนใจและการให้ความสำคัญใน รายวิชากิจกรรมการจัดดอกไม้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ด้านความคิดเห็น เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ด้านการหา ประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ ปัญหาการวิจัย

3 เพื่อหาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์กระเช้าดอกไม้ สด และ เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กระเช้าดอกไม้สด วัตถุประสงค์ของ การวิจัย

4 ตารางสรุปที่สำคัญ ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กระเช้าดอกไม้สด ด้านความคิดสร้างสรรค์ รายการ XS.D. ความ หมาย 1. ผลิตภัณฑ์เป็นงานที่คิดประดิษฐ์ จากการประยุกต์ขึ้น 4.3 30.54 มาก 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์มีความโดด เด่นและน่าสนใจ 4.5 40.63 มาก ที่สุด 3. การเลือกวัสดุมาใช้มีความ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ทำ 4.6 20.72 มาก ที่สุด 4. การออกแบบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ มีความทันสมัย 4.3 70.69 มาก รวม 4.4 70.65 มาก

5 ตารางที่ 2 ด้านความประณีตและความสวยงาม รายการ / กิจกรรม XS.D. ความห มาย 1. ผลิตภัณฑ์ถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยความ ละเอียดและประณีต 4.6 6 0.6 0 มาก ที่สุด 2. ผลิตภัณฑ์มีการประกอบ / ติดด้วย ความเรียบร้อย 4.4 5 0.5 3 มาก 3. การจัดและตกแต่งผลิตภัณฑ์มีความ สวยงาม 4.5 8 0.6 2 มาก ที่สุด รวม 4.5 6 0.5 8 มาก ที่สุด ตารางที่ 3 ด้านความคงทน ( ขนาด / รูปร่าง / รูปทรง / สัดส่วน ) รายการ / กิจกรรม X S.D. ความ หมาย 1. ผลิตภัณฑ์มีขนาดและสัดส่วนที่ เหมาะสม 4.4 8 0.6 0 มาก 2. ผลิตภัณฑ์มีความคงทนต่อการใช้งาน 4.2 7 0.5 9 มาก 3. รูปทรงของผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ได้ สมบูรณ์ 4.6 9 0.5 1 มาก ที่สุด 4. ผลิตภัณฑ์มีสีสันที่สวยงาม 4.5 0 0.7 1 มาก รวม 4.4 9 0.6 0 มาก

6 ตารางที่ 4 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ รายการ X S. D. ความ หมาย 1. ผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้งานใน ชีวิตประจำวันได้จริง 4.3 9 0.7 2 มาก 2. ผลิตภัณฑ์สามารถเคลื่อนย้ายได้ สะดวกมาก 4.2 7 0.7 7 มาก 3. ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตเพื่อจำหน่าย ได้มาก 4.5 3 0.7 0 มาก ที่สุด รวม 4.4 0 0.7 3 มาก

7 สรุปผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระเช้าดอกไม้สด มี 4 ด้าน คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคงทน ด้าน ความประณีตและสวยงาม และ ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ ผลการวิเคราะห์ดังนี้ ด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47 ด้านความคงทน ( ขนาด / รูปร่าง / รูปทรง / สัดส่วน ) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ด้านความประณีตและสวยงามอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40

8 สิ้นสุดการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของนักเรียนต่อวิชากิจกรรมการจัด ตกแต่งดอกไม้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม A31 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google