งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวันแทบทุกด้าน รวมถึงด้านของการศึกษาด้วย ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ผู้วิจัยจึงเห็นแนวทางที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวันแทบทุกด้าน รวมถึงด้านของการศึกษาด้วย ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ผู้วิจัยจึงเห็นแนวทางที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความเป็นมา ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวันแทบทุกด้าน รวมถึงด้านของการศึกษาด้วย ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ผู้วิจัยจึงเห็นแนวทางที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน การวิจัยนี้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเพื่อให้มีกิจนิสัยในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นลักษณะสื่อประสมที่มีการนำเสนอเนื้อหาได้หลายมิติพร้อมกัน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและหาความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล

4 ประมาณค่าความคิดเห็น
ตารางผลสรุป ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ หัวข้อประเมิน ประมาณค่าความคิดเห็น ผู้ชี่ยวชาญคนที่ ค่า IOC แปลผล 1 2 3 เนื้อหาและการดำเนินเรื่อง 1. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 1.00 ใช้ได้ 2. การเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่าย 3. ความเหมาะสมของเนื้อหา 0.66 4. ความน่าสนใจในการนำเสนอ 5. ความสอดคล้องของแบบทดสอบกับบทเรียน รูปภาพ ตัวอักษร ภาษา และเทคนิคการนำเสนอ 6. ความสวยงามของรูปภาพที่ใช้ประกอบสื่อ 7. ความชัดเจนของตัวอักษร 8. ความถูกต้อง ชัดเจน ของภาษา 9. ความน่าสนใจของเทคนิคที่ใช้ในการนำเสนอ 10. ความเหมาะสมในการใช้รูปภาพประกอบเนื้อหา ภาพรวมของสื่อ 11. ความเหมาะสมในการใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน 12. เป็นสื่อที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 13. ความสะดวกในการเปิดหรือติดตั้งใช้งาน จากตารางแสดงให้เห็นว่าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น ค่า IOC เท่ากับ แสดงว่าแบบประเมินนี้สามารถนำไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้

5 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ข้อความ ระดับความพึงพอใจ S.D แปลความ เนื้อหาและการดำเนินเรื่อง 1. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 3.70 0.67 มาก 2. การเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่าย 3.6 0.52 3. ความเหมาะสมของเนื้อหา 3.7 4. ความน่าสนใจในการนำเสนอ 3.44 0.73 ปานกลาง 5. ความสอดคล้องของแบบทดสอบกับบทเรียน 0.94 รูปภาพ ตัวอักษร ภาษา และเทคนิคการนำเสนอ 6. ความสวยงามของรูปภาพที่ใช้ประกอบสื่อ 3.9 0.57 7. ความชัดเจนของตัวอักษร 3.3 0.82 8. ความถูกต้อง ชัดเจน ของภาษา 9. ความน่าสนใจของเทคนิคที่ใช้ในการนำเสนอ 3.5 0.71 10. ความเหมาะสมในการใช้รูปภาพประกอบเนื้อหา 3.4 0.7 ภาพรวมของสื่อ 11. ความเหมาะสมในการใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน 12. เป็นสื่อที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 13. ความสะดวกในการเปิดหรือติดตั้งใช้งาน รวม 3.60 0.69 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60 ซึ่ง อยู่ในเกณฑ์มาก โดยผู้ประเมินมีความพึงพอใจในเรื่องของความสวยงานของรูปภาพที่ใช้ประกอบสื่อ และภาพรวมของสื่อ ในหัวข้อเป็นสื่อที่สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง สูงที่สุด อยู่ที่ ระดับค่าเฉลี่ย 3.9 และมีความพึงพอใจในเรื่องของความชัดเจนของตัวอักษรน้อยที่สุด อยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.3

6 สรุปผลการวิจัย สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสมมติฐาน และนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้มีความรู้เพิ่มขึ้นจริง และสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

7 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) ผู้ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความพึงพอใจเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์มาก โดยผู้ประเมินมีความพึงพอใจในเรื่องของความสวยงามของรูปภาพที่ใช้ประกอบสื่อ และภาพรวมของสื่อ ในหัวข้อเป็นสื่อที่สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองสูงที่สุด และมีความพึงพอใจในเรื่องของความชัดเจนของตัวอักษรน้อยที่สุด

8 ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัย
เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน สนับสนุนผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลมากขึ้น

9 จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวันแทบทุกด้าน รวมถึงด้านของการศึกษาด้วย ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ผู้วิจัยจึงเห็นแนวทางที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google