งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 ประเภทแหล่งข้อมูลทางการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 ประเภทแหล่งข้อมูลทางการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 ประเภทแหล่งข้อมูลทางการตลาด
เมื่อกิจการตระหนักถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทำให้ข้อมูลการตลาดสามารถปรังปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องได้ การจัดหาข้อมูลทางการตลาดต้องแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การที่เลือกแหล่งข้อมูลให้ถูกต้องกับความต้องการจำเป็นต้องศึกษาว่ากิจการต้องการข้อมูลแบบใดและประเภทไหนดังนี้

2 1.ประเภทข้อมูลทางการตลาด (Typos of marketing data) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.1ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างได้มากมาย โดยใช้วิธีสอบถาม สังเกตหรือทดลอง จากแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรงเมื่อกิจการได้ข้อมูลมาแปลงเป็นจำนวนตัวเลขแล้วจึงคำนวณตัวเลขเป็นอัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์แต่ข้อมูลที่ได้จะตรงกับความต้องการมากที่สุด

3 1. 2ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data )

4 (Sources of Marketing information)
2.แหล่งที่มาของข้อมูลทางการตลาด (Sources of Marketing information) แหล่งที่มาของข้อมูลที่ 2 ประเภท คือ ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ส่วนใหญ่จาก 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ แหล่งภายในกิจการและแหล่งภายนอกกิจการ 2.1 แหล่งข้อมูลภายในกิจการ (Internal Marketing information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม สังเกตจากตัวบุคคลการปฏิบัติงาน เอกสารของหน่วยงานภายในกิจการ

5 2.2 แหล่งข้อมูลภายนอกกิจการ (External marketing information) เป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสำเร็จ ทดสอบ และสัมภาษณ์จากกลุ่มบุคคลภายนอก

6 3.ข้อมูลทางการตลาดที่ธุรกิจต้องการ
เราทราบแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ เราสามารถหาได้จากแหล่งต่างๆได้อย่างไร แล้วผู้บริการจำเป็นที่จะต้องทราบจริงๆ แล้วในการวางแผนแต่ละครั้งตลอดจนกำหนดวิธีดำเนินงาน ข้อมูลทางการตลาดจนกำหนดวิธีการดำเนินงาน ข้อมูลทางการตลาดที่ธุรกิจติดตามมีมากมาย ดังนี้

7 1.ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดและต้องการทราบรายละเอียดมากที่สุดคือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้า หรือบริโภค ได้แก่ จำนวนกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลักษณะของกลุ่มลูกค้าในตลาดเป้าหมาย รายได้ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรมต่างๆ ของผู้บริโภค

8 2.ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ในการซื้อแต่ละครั้งของผู้บริโภคบางครั้งไม่ได้ซื้อด้วยความพอใจหรือความรู้สึกของตนเองแต่ใช้เหตุการณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในขณะนั้นธุรกิจจึงมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและการเมือง

9 3.ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขัน
ปัจจุบันมีการแข่งขันกันทางด้านธุรกิจ กิจการผลิตสินค้าอยู่ตลอดเวลา ใครผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคก็สามารถครองตลาดได้มาก ผลิตภัณฑ์ใหม่ จะต้องข้อมูลต่างๆ อย่างรอบคอบ จึงจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันกับคู่แข่งขันได้

10 4.ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะวางตลาดไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ หรือผลิตภัณฑ์เก่านำมาปรับปรุงเปลี่ยน จะต้องศึกษา ส่วนแบ่งของตลาด รูปแบบ คุณภาพ ประโยชน์ใช้สอย สภาพการแข่งขัน

11 5.ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย
กิจการควรทราบว่าจะจัดจำหน่ายอย่างไร ให้ช่องทางไหนที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ถึงมือผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยทั่วถึงและรวดเร็วต่อเหตุการณ์

12 6. ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด
วิธีส่งเสริมทางการตลาดอยู่มากมายหลายวิธี ไม่ว่าเป็นเรื่องการกำหนดที่เหมาะสม การตลาด และมีการจูงใจลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายคือ แลก แจก แถม ถ้ากิจการมีข้อมูลต่างๆ ในการส่งเสริมการตลาดที่ดีจะทำให้การดำเนินในสิ่งต่างๆ ได้ผลงตามมาด้วย


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 ประเภทแหล่งข้อมูลทางการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google