งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หมวด 1 การสรรหา การบรรจุ และ การแต่งตั้ง  หมวด 2 การเรียกประกัน  หมวด 3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ ค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน  หมวด 4 การพ้นจากตำแหน่งและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หมวด 1 การสรรหา การบรรจุ และ การแต่งตั้ง  หมวด 2 การเรียกประกัน  หมวด 3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ ค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน  หมวด 4 การพ้นจากตำแหน่งและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  หมวด 1 การสรรหา การบรรจุ และ การแต่งตั้ง  หมวด 2 การเรียกประกัน  หมวด 3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ ค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน  หมวด 4 การพ้นจากตำแหน่งและ การถอดถอน

3 คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะได้รับการสรรหาเป็น ผู้ปฏิบัติงาน 13 ข้อ คุณสมบัติเฉพาะตามที่ได้กำหนดไว้ และเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ อ. อ. ป. กำหนด การแต่งตั้งเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับหรือชั้น ที่สูงขึ้น พิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ความสามารถ สมรรถภาพ และความเหมาะสม แก่ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง การบรรจุ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งใด ให้ได้รับ เงินเดือนในอัตราขั้นต่ำของ เงินเดือนหรือค่าจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการ บรรจุ แต่งตั้ง ในตำแหน่งนั้น กรณีได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง แต่ ยังได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำของเงินเดือนหรือค่าจ้างของ ตำแหน่งนั้น ให้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างในอัตราเท่าที่ได้รับอยู่เดิม ภายในกรอบอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงานและ อัตราค่าจ้างที่ อ. อ. ป. กำหนด

4 วงเงินประกันตามที่ผู้อำนวยการกำหนด สำหรับตำแหน่งนั้น ๆ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า หนึ่งหมื่นบาท และไม่เกินห้าหมื่นบาท ส่วนงานที่เกี่ยวกับการเงิน พัสดุ หรือยานพาหนะ มีเงินประกัน มีผู้มีหลักฐานเป็นผู้ค้ำประกัน มีการจำนองอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์อย่างอื่นเป็นประกันก็ได้

5 ความสามารถ การริเริ่ม ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพ ปริมาณงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ที่ อ. อ. ป. กำหนด ผู้อำนวยการมีอำนาจเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ ไม่เกินสองขั้น ถ้าเกินกว่านั้นต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยงาน และเป็นผู้ที่ ผู้อำนวยการมอบหมาย มีอำนาจเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีได้ไม่ เกินหนึ่งขั้น

6 ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ ได้รับอนุญาตให้ เกษียณอายุ เลิกจ้าง ไล่ออก 11 ข้อ11 ข้อ ให้ออก 8 ข้อ8 ข้อ

7 มีมลทินมัวหมองในกรณีความผิดวินัยอย่าง ร้ายแรง กรณีความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หย่อนสมรรถภาพ มีความบกพร่องอยู่เนืองๆ ไม่อาจไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้ จำคุก สำหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท


ดาวน์โหลด ppt  หมวด 1 การสรรหา การบรรจุ และ การแต่งตั้ง  หมวด 2 การเรียกประกัน  หมวด 3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ ค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน  หมวด 4 การพ้นจากตำแหน่งและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google