งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ และนางสาวโสราวดี วิเศษสินธพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ และนางสาวโสราวดี วิเศษสินธพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ และนางสาวโสราวดี วิเศษสินธพ
การใช้งาน Google Apps for Education  ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต The Use of Google Apps for Education in Dhammacracy Class at Rangsit University  โดย ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ และนางสาวโสราวดี วิเศษสินธพ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

2 นวัตกรรมการศึกษา กับ มรส.
Education 3.0 มรส.มุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษา คือ นวัตกรรม”

3 นวัตกรรมการศึกษา กับ มรส. (ต่อ)
บรรยากาศงาน RSU Has Gone Google คลิ๊กที่กลางภาพจะเป็นวีดีโอจาก Youtube

4 นวัตกรรมการศึกษา กับ มรส. (ต่อ)
บรรยากาศงาน RSU Has Gone Google Hide Slide ไว้เผื่อเข้า net ที่งานไม่ได้คะ

5 นวัตกรรมการศึกษา กับ มรส. (ต่อ)
บรรยากาศงาน RSU Has Gone Google Hide Slide ไว้เผื่อเข้า net ที่งานไม่ได้คะ

6 นวัตกรรมการศึกษา กับ มรส. (ต่อ)
บรรยากาศงาน RSU Has Gone Google Hide Slide ไว้เผื่อเข้า net ที่งานไม่ได้คะ

7 นวัตกรรมการศึกษา กับ มรส. (ต่อ)
ประยุกต์ ใช้งาน เครื่องมือทางเทคโนโลยี

8 การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต
RSU101 ธรรมาธิปไตย เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนกว่า 4,000 ต่อภาคการศึกษา (แบ่งเป็นกลุ่มละ 100 คน, 40 กลุ่ม) มีผู้สอนกลุ่มละ 2 คน รวม 80 ท่าน ข้อมูลมีส่วนกลางเป็นผู้กำหนด

9 Google Apps for Education กับ มรส.
ใช้ในการส่งข้อมูล แจ้งข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ Google Calendar ใช้ในการนัดหมาย การจองห้องประชุม Google Drive สร้างเอกสารการนำเสนอ การส่งงาน Google Site การสร้างไซต์ของหน่วยงาน หรือ ไซต์ของคณะ

10 การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต (ต่อ)
เครื่องมือทางการศึกษาที่พร้อมอำนวยความสะดวก สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา จึงได้มีการสร้าง ไซต์วิชาธรรมาธิปไตย ซึ่งสร้างจาก Google Site ประกอบไปด้วย

11 ส่วนที่ 1 ไซต์กลางของวิชาธรรมาธิปไตย
การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต (ต่อ) ส่วนที่ 1 ไซต์กลางของวิชาธรรมาธิปไตย คลิ๊กที่กลางภาพจะเข้าสู่ Site

12 ส่วนที่ 1 ไซต์กลางของวิชาธรรมาธิปไตย
การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต (ต่อ) ส่วนที่ 1 ไซต์กลางของวิชาธรรมาธิปไตย Hide Slide ไว้เผื่อเข้า net ที่งานไม่ได้คะ

13 ส่วนที่ 2 ไซต์กลุ่มของวิชาธรรมาธิปไตย
การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต (ต่อ) ส่วนที่ 2 ไซต์กลุ่มของวิชาธรรมาธิปไตย คลิ๊กที่กลางภาพจะเข้าสู่ Site

14 ส่วนที่ 2 ไซต์กลุ่มของวิชาธรรมาธิปไตย
การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต (ต่อ) ส่วนที่ 2 ไซต์กลุ่มของวิชาธรรมาธิปไตย Hide Slide ไว้เผื่อเข้า net ที่งานไม่ได้คะ

15 ส่วนที่ 2 ไซต์กลุ่มของวิชาธรรมาธิปไตย
การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต (ต่อ) ส่วนที่ 2 ไซต์กลุ่มของวิชาธรรมาธิปไตย Hide Slide ไว้เผื่อเข้า net ที่งานไม่ได้คะ

16 ส่วนที่ 3 ไซต์การส่งงานของนักศึกษา
การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต (ต่อ) ส่วนที่ 3 ไซต์การส่งงานของนักศึกษา คลิ๊กที่กลางภาพจะเข้าสู่ Site

17 - สรุปสาระสำคัญจากการทำกิจกรรมของนักศึกษา -
การใช้งาน Google Apps for Education ในวิชาธรรมาธิปไตย ของ มหาวิทยาลัยรังสิต (ต่อ) ส่วนที่ 3 ไซต์การส่งงานของนักศึกษา - สรุปสาระสำคัญจากการทำกิจกรรมของนักศึกษา - Hide Slide ไว้เผื่อเข้า net ที่งานไม่ได้คะ

18 การสอนการใช้งาน Google Apps for Education ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาวิชาธรรมาธิปไตย

19 บทสรุป Google Apps for education ช่วยบริหารจัดการรายวิชาธรรมาธิปไตย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ เพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน ต้องมีการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และดูแลอย่างใกล้ชิด

20 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt โดย ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ และนางสาวโสราวดี วิเศษสินธพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google