งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip)
วัตถุประสงค์ มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้สภาพเป็นจริง ได้ใช้แหล่งชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ องค์ประกอบ ผู้สอนและผู้เรียน การวางแผน ออกเดินทาง กระบวนการในการศึกษา สรุปผลการเรียนรู้

2 วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip)
ขั้นตอน วางแผน เดินทาง ศึกษาในสถานที่ สรุปผลการเรียนรู้ ประเมินผล

3 วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip)
เทคนิคและข้อเสนอแนะ วางแผน เดินทาง ศึกษาสถานที่เป้าหมาย เดินทางกลับ

4 วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip)
ข้อดี ได้รับประสบการณ์ตรง ส่งเสริมทรัพยากรท้องถิ่น ฝึกทักษะ เปลี่ยนบรรยากาศ ข้อจำกัด ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายสูง อาจไม่คุ้มค่า

5 วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization)
ความหมาย กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ผู้เรียนแสดงละคร เรื่องราวตามเนื้อหา วัตถุประสงค์ มุ่งให้ผู้เรียนเห็นภาพของเรื่องราวที่ต้องการเรียนรู้ประจักษ์ด้วยตา จดจำได้นาน

6 วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization)
องค์ประกอบ ผู้สอนและผู้เรียน บทละคร การแสดง อภิปราย สรุปการเรียนรู้ มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

7 วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization)
เตรียมบทละคร ขั้นตอน ศึกษาบท ซ้อมการแสดง เตรียมอุปกรณ์ แสดง/ชม อภิปราย ประเมินผล

8 วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization)
เทคนิคและข้อเสนอแนะ การแสดงละครแบบเป็นทางการหรือการแสดงนาฏการ การแสดงละครแบบไม่เป็นทางการ การแสดงละครใบ้ การแสดงละครเลียนแบบ การแสดงละครล้อเลียน การแสดงการเชิดหุ่นละคร

9 วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization)
ข้อดี มีชีวิตชีวา สนุกสนาน ฝึกทักษะ ข้อจำกัด ใช้เวลามาก ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ต้องอาศัยการแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องมาเขียนบท

10 อ้างอิงจาก


ดาวน์โหลด ppt วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google