งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี นโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมควบคุมโรค 1 นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี นโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมควบคุมโรค 1 นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี นโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมควบคุมโรค 1 นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค 10 มกราคม 2554

2 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี กระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมควบคุมโรค กิจกรรมผู้รับผิดชอบหลักเวลา 1.สื่อสารหน่วยงานจัดทำรายละเอียด 1.1 รายจ่ายขั้นต่ำ 1.2 ภารกิจพื้นฐาน 1.3 ภารกิจยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบแผนของทุกหน่วยงาน / กองแผนงาน / กอง จ. / สลก. ต.ค. 53 – ม.ค. 54 2. ใช้ข้อมูลจาก 1.3 จัดทำโครงการหลักตามยุทธศาสตร์กรม / โรคและภัยสุขภาพ (วงเงินประมาณ 820 ล้านบาท) คณะทำงานฯ (ผู้ทรงฯ / ผู้รับผิดชอบแผนฯ) * 10 ม.ค. 54 สื่อสาร แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น * 17 ม.ค. 54 คณะทำงานฯ แตกตัวคูณ ส่ง สงป. 2.1 อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ผู้ทรงฯ (คำนวณ/มงคล/ ปิยนิตย์) /กอง แผน/KM/ ระบาด : ฉันทนา/สุจิตรา 2.2 SRRT ตำบล ผู้ทรงฯ (คำนวณ/บุญเลิศ) / สน.ระบาด : อำนวย 2.3 การพยากรณ์โรค ผู้ทรงฯ (ศุภชัย/ศุภมิตร) / สน.ระบาด/ KM 2.4 HRM / HRD รวมกองบริหาร (3 % งบดำเนินงาน ? ) ผู้ทรงฯ (เชาวลิต/ศุภมิตร/สุจิตรา/นภา) / กอง จ. 2.5 PMQA (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ) รวมคลัง ศูนย์สารสนเทศ ผู้ทรงฯ (สุจิตรา / กฤษฏา) / ก.พ.ร. 2.6 โรคและภัยสุขภาพ / การบริหารจัดการในภาพกรม (ประมาณ 3-5 โครงการ / สำนัก, สถาบัน) ผู้ทรงฯ ตามโรค / สน./ สบ. / กองบริหาร 3. อธิบดี / รองอธิบดี พิจารณากรอบงบประมาณให้โครงการหลัก* 10 ม.ค. 54 4. Defend งบประมาณ อธิบดี / รองอธิบดี / ผู้ทรงฯ /ผอ. สน. / สบ. / กอง 5.จัดสรรงบประมาณ อธิบดี / รองอธิบดี /คณะทำงานฯ 2

3 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์มุ่งเน้นผลงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หน่วยงานจัดทำ รายละเอียดคำขอ แผนปฏิบัติราชการ คณะทำงาน จัดทำโครงการหลัก กลั่นกรองแผนฯ อธิบดี / รองอธิบดี กำหนดสัดส่วนคำขอ งบประมาณ จัดสรรงบประมาณ คณะทำงาน จัดทำรายละเอียด Defend งบประมาณ กำกับ ติดตาม จัดสรรงบประมาณ จัดทำคำขอ ปีต่อไป (ก.ค.) 3

4 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี สิ่งที่ต้องการจากการประชุมในวันนี้ แผนงาน / โครงการหลักจุดเน้น ปี 55 สัดส่วนวงเงินคำขอ (ประมาณ 820 ล้านบาท) 1. อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบยั่งยืน 2. SRRT ตำบล 3. การพยากรณ์โรค 4. HRM / HRD รวมกองบริหาร (3 % งบดำเนินงาน ? ) 5. PMQA (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ) รวมคลัง ศูนย์สารสนเทศ 6. โรคและภัยสุขภาพ / การบริหารจัดการในภาพกรม 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 4

5 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี การดำเนินงาน ต่อไป 5 1.หน่วยงานหลักในส่วนกลาง ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ประสาน 1 – 12 ดำเนินการ ปรับกิจกรรมหลักของแผนงาน/ โครงการ ประมาณการรายละเอียดวงเงิน ส่งกองแผนงาน 14 ม.ค. 54 2. สคร. 1-12 ให้ข้อมูลหน่วยงานหลักในส่วนกลาง

6 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี Q & A 6


ดาวน์โหลด ppt กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี นโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมควบคุมโรค 1 นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google