งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายเน้นหนัก ปีงบประมาณ 2558 โดย นายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลโดย Care Giver

3 การฝากครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์เร็ว ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์
ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์

4 ลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ไม่ให้เกินร้อยละ 18
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage Pregnancy) 3 ลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้ไม่เกินร้อยละ 18 ลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ไม่ให้เกินร้อยละ 18 (ปัจจุบันร้อยละ 20)

5 การพัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น
4 การพัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น (Better Service) ได้พบหมอ รอไม่นาน ใกล้ไกลได้ยาเดียวกัน มีทางด่วนให้ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เปิดบริการถึง น. รพ.สต. จัดคลินิกเฉพาะทาง / นอกเวลา รพช. รพศ. จัดระบบทางด่วน / ระบบนัดหมาย

6 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เบาหวานและความดันโลหิตสูง
5 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เบาหวานและความดันโลหิตสูง เน้นการคัดกรองโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

7 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และติดตามหลังบำบัด TO BE NUMBER ONE

8 การใช้จ่ายงบประมาณ งบผลผลิต ปีงบประมาณ 2558
7 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค.57) > 50 % ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค.58) = 70 % ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย.58) = 85 % ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย.58) = 100 %

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google