งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร
การขอใบต้นสังกัด (เพื่อประกอบการสมัครเรียน) เอกสารประกอบ 1. เขียนแบบฟอร์มขอใบต้นสังกัด 2. หลักสูตรที่จะไปเรียน 3. แผนอนุมัติการลาศึกษา (ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ ก่อนถึงวันที่ต้องการ 35 วันทำการ) ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร ผู้รายงาน หัวหน้าฝ่าย /หัวหน้ากลุ่มงานอนุมัติ และรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการอนุมัติ ฝ่ายวิชาการทำบันทึกเสนอ ผอ. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาข้าราชการ กทม.

2 ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร
การลาศึกษา ในประเทศ เอกสารประกอบ 1. บันทึกขออนุมัติลาศึกษา 2. โครงการลาศึกษา 2 ชุด พร้อม File 3. สำเนา กพ. 7 พร้อมรับรองสำเนาจาก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4. หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัย 5. ใบรับรองแพทย์ 6. แบบฟอร์มร่างหนังสือค้ำประกัน 7. หนังสือรับรอง จาก ผอ.รพร. (ฝ่ายวิชาการฯ ดำเนินการ) 8. หนังสือส่งตัว (ฝ่ายวิชาการฯ ดำเนินการ) 9. สำเนาแผนพัฒนาบุคลากรของ กทม. ประจำปีงบประมาณ (ฝ่ายวิชาการฯ ดำเนินการ) (ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ ก่อนถึงกำหนดลาศึกษา อย่างน้อย 35 วันทำการ) ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร ผู้ขออนุมัติ หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงานอนุมัติ และรองผู้อำนวยการอนุมัติ ผู้อำนวยการอนุมัติ ฝ่ายวิชาการทำบันทึกเสนอ ผอ. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาข้าราชการ กทม.

3 ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร
เมื่อกลับจากลาศึกษา สิ่งที่ ต้อง ปฏิบัติ 1. เซ็นชื่อมาปฏิบัติงาน ณ วันแรก หลังจากวันที่สิ้นสุดกำหนดการลาที่ระบุไว้ ตามโครงการ 2. เขียนใบรายงานตัวกลับตามแบบฟอร์ม พร้อมใบส่งตัวกลับจากมหาวิทยาลัยส่งฝ่ายวิชาการและแผนงาน (ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันแรกที่เซ็นชื่อมาปฏิบัติงาน) ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร ผู้ขออนุมัติ หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงานอนุมัติ และรองผู้อำนวยการอนุมัติ ผู้อำนวยการอนุมัติ ฝ่ายวิชาการทำบันทึกเสนอ ผอ. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาข้าราชการ กทม.


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google