งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ตัวชี้วัดที่กรมควบคุมโรครับผิดชอบ ในการตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข ปี 2556 1 19 กุมภาพันธ์ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ตัวชี้วัดที่กรมควบคุมโรครับผิดชอบ ในการตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข ปี 2556 1 19 กุมภาพันธ์ 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ตัวชี้วัดที่กรมควบคุมโรครับผิดชอบ ในการตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข ปี 2556 1 19 กุมภาพันธ์ 2556

2 2 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 การตรวจราชการฯ ปี 2556

3 KPI 68 ตัว - ส่งเสริมสุขภาพควบคุม ป้องกันโรค # 45 ตัว - ระบบบริการ #15 ตัว - บริหารจัดการ # 8 ตัว Specific Issue Specific Issue การตรวจราชการฯ ปี 2556 KPI 17 ตัว 1.โครงการพระราชดำริ & พื้นที่สูง 2.ต่างประเทศ & ASEAN 3.แรงงานต่างด้าว& Border Health 4.Medical hub & PPP 5.ยาเสพติด 6.ปัญหาเฉพาะพื้นที่ ผลผลิต กระบวนการ ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการ 3

4 2 ภารกิจ 2 ภารกิจ 5 ประเด็นหลัก 5 ประเด็นหลัก 18 หัวข้อ 18 หัวข้อ แผนการตรวจราชการ และนิเทศงาน ปี 2556

5 การตรวจราชการ & นิเทศงานปี 2556 1. การตรวจติดตามภารกิจหลัก ของกระทรวง 2. การตรวจติดตามภารกิจเฉพาะ และบูรณาการ 1.1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ควบคุมโรค 1.2 การพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ สุขภาพ 1.3 การบริหารจัดการ ระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพ 2.1 การตรวจติดตาม ภารกิจเฉพาะ 2.2 การตรวจราชการ แบบบูรณาการ 5

6 การตรวจราชการ & นิเทศงานปี 2556 1.การตรวจติดตามภารกิจหลัก ของกระทรวง 1.การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค 1.การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค กลุ่มแม่และเด็ก 2.การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค กลุ่มเด็กปฐมวัย 3.การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค กลุ่มเด็กวัยรุ่น วัยเรียน 4.การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค กลุ่มวัยทำงาน 5.การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ 6.สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อการดำเนินงานด้านสุขภาพ 7.ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ภารกิจ ที่ 1 ประเด็น หลักที่ 1 7 หัวข้อ 6

7 การตรวจราชการ & นิเทศงานปี 2556 1.การตรวจติดตามภารกิจหลัก ของกระทรวง 2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2.การจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ฉุกเฉิน 3.การมีส่วนร่วมของภาคประชาขน ภารกิจ ที่ 1 ประเด็น หลักที่ 2 3 หัวข้อ 7

8 การตรวจราชการ & นิเทศงานปี 2556 1.การตรวจติดตามภารกิจ เฉพาะและบูรณาการ การตรวจติดตามภารกิจเฉพาะ 1.โครงการระราชดำริ/เฉลิมพระเกียรติ 2.การสาธารณสุขชายแดน (Border Health) 3.ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical hub) 4.การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) 5. การสาธารณสุขระหว่างประเทศในอาเซียน 6. การสาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภารกิจ ที่ 2 ประเด็น หลักที่ 5 6 หัวข้อ 8

9 คณะกรรมการประสานและติดตาม การตรวจราชการและนิเทศงาน(คปต.) ปี 2556 คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะที่ 3 การบริหารจัดการระบบสุขภาพ คณะที่ 4 การตรวจติดตามภารกิจเฉพาะและ การตรวจราชการแบบบูรณาการ การตรวจราชการแบบบูรณาการ 9

10 ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจราชการ ข้อมูลรายงาน 21 แฟ้ม 43 แฟ้ม 10 การสำรวจ การทำวิจัย ของกรมวิชาการ รายงานปกติ ที่มีอยู่แล้ว ของกรมวิชาการ การตรวจ ติดตาม ประเมินผล

11 11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ตัวชี้วัดที่กรมควบคุมโรครับผิดชอบ ในการตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข ปี 2556 1 19 กุมภาพันธ์ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google