งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนห้องสมุดประชาชนมีการ พัฒนาการให้บริการด้วยระบบ ICT เสร็จตามแผนที่กำหนด และเป็นที่ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนห้องสมุดประชาชนมีการ พัฒนาการให้บริการด้วยระบบ ICT เสร็จตามแผนที่กำหนด และเป็นที่ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนห้องสมุดประชาชนมีการ พัฒนาการให้บริการด้วยระบบ ICT เสร็จตามแผนที่กำหนด และเป็นที่ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ

2 ระดับที่ 1 = หสม. จำนวน 600 แห่ง ระดับที่ 2 = หสม. จำนวน 700 แห่ง ระดับที่ 3 = หสม. จำนวน 800 แห่ง ระดับที่ 4 = หสม. จำนวน 852 แห่ง (80%) ระดับที่ 5 = หสม. จำนวน 852 แห่ง (90%)

3  แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษาแผน  ชี้แจงห้องสมุด  ห้องสมุดดำเนินการ  ห้องสมุดให้บริการ / จัดกิจกรรม  ห้องสมุดเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่ง สนง. จังหวัด  สนง. จังหวัด ส่ง สำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 53

4  มี เว็บไซต์ 30 เม.ย.  ใช้โปรแกรมเพื่อการยืม - คืน สื่อ 31 มี.ค.  มีสื่อ E ไม่น้อยกว่า 80 ชื่อ 31 มี.ค.  ใช้อินเทอร์เน็ตได้ 31 มี.ค.  มีคอมฯ อย่างน้อย 2 เครื่อง 31 มี.ค.  จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อ ICT อย่างน้อย 5 กิจกรรม 1 พ.ค. -31 ก.ค.  วัดความพึงพอใจ 1 พ.ค. – 31 ก.ค.

5 1. เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน 2. การยืม-คืน ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 3. การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5. กิจกรรมโดยใช้สื่อ ICT

6  มีความทันสมัยของข้อมูล  มีความถูกต้องของเนื้อหา  มีการออกแบบสวยงาม น่าสนใจ  มีความรวดเร็วในการแสดงผล  มีการเชื่อมโยง (link) ข้อมูลกับ เว็บไซต์อื่น

7  มีความสะดวก  มีความรวดเร็ว

8  มีความสะดวก  มีความรวดเร็วในการแสดงผล  มีการกำหนดเวลาในการใช้งาน ในแต่ละครั้ง

9  มีความหลากหลาย  มีจำนวนพอเพียงต่อการรับบริการ  ตรงตามความต้องการของ ผู้รับบริการ  สามารถขอใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว

10  การสอนการใช้ e-mail  การสืบค้นของดีในจังหวัด  การสืบค้นเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน  ฝึกภาษาจากเพลงคาราโอเกะ  ทดลองวิทยาศาสตร์ จาก ซีดี รอม  เรียนรู้จากสื่อ ซีดี ตามเนื้อหาที่มีใน ห้องสมุด เน้น ภาษาไทย คณิต วิทย์  ดูหนังสารคดี แล้วตอบคำถาม หรือเกมส์

11

12 ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป = จำนวนคนที่ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับเฉลี่ย 4.00 ขึ้นไป x 100 จำนวนคนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด = 78 x 100 = 86.66 90


ดาวน์โหลด ppt จำนวนห้องสมุดประชาชนมีการ พัฒนาการให้บริการด้วยระบบ ICT เสร็จตามแผนที่กำหนด และเป็นที่ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google