งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างวินัยทางการเงินการคลัง 24 กุมภาพันธ์ 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างวินัยทางการเงินการคลัง 24 กุมภาพันธ์ 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างวินัยทางการเงินการคลัง 24 กุมภาพันธ์ 2557
เวทีปฏิรูป TDRI การสร้างวินัยทางการเงินการคลัง 24 กุมภาพันธ์ 2557 สมชัย จิตสุชน

2 ปัญหาเชิงโครงสร้างการคลังไทย
โครงสร้างการคลังไม่รองรับอนาคต โครงสร้างรายได้: ฐานภาษีไม่เหมาะสม ฐานการบริโภค > ฐานรายได้ > ฐานทรัพย์สิน (ควรตรงข้าม) โครงสร้างรายจ่าย: ไม่เพียงพอสำหรับอนาคต ไม่พอรองรับสังคม/เศรษฐกิจในอนาคต (สวัสดิการสังคม, โครงสร้างพื้นฐาน) ระบบการคลังไม่โปร่งใส/ไม่เปิดเผย เพียงพอ เกิดความเสี่ยงทางการคลัง (ภาระระยะปาน กลาง/ภาระซ่อนเร้น) แนวโน้มการคลังขาดดุลจากการ เลือกตั้ง ใช้จ่ายระยะสั้น รัฐสภาไม่เข้มแข็งในการตรวจสอบ การใช้งบประมาณ

3 ความไม่โปร่งใสทางการคลังของไทย
เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะเงินนอก งบประมาณ ขาดการประเมินความเสี่ยงการคลังจาก ‘ภาระการคลังปลายเปิด’ (contingent liability) อย่างครบถ้วนและเหมาะสม ตั้งงบประมาณแบบยืดหยุ่นให้กับฝ่ายบริหาร มากไป (งบกลาง) ครม. อนุมัติรายจ่ายผูกพันก่อนรัฐสภา พิจารณางบประมาณ ซ่อนเร้นภาระการคลัง โดยถ่ายโอนภารกิจการ คลังให้ ธนาคารรัฐ (quasi-fiscal) ภาคเอกชน (เช่นในรูป SPV)

4 แนวทางปฏิรูปการเงินการคลัง
ปฏิรูปการคลังเพื่ออนาคตประเทศ ปฏิรูปภาษี: เพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปรายจ่าย: เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปเพื่อความโปร่งใส/ลดความ เสี่ยงทางการคลัง การทำงบประมาณระยะปานกลาง (3-5 ปี) เปิดเผยข้อมูลการคลังอย่างครบถ้วน โดยมีรายงาน ‘ฉบับประชาชน' การวิเคราะห์การคลังที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร การควบคุมการใช้เงินนอกงบประมาณ เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำงบประมาณ

5 รูปธรรมการปฏิรูปการเงินการคลัง
เร่งรัด/ปรับปรุง การออก พรบ. การเงินการ คลังของรัฐ พ.ศ...... ออก พรบ. จัดตั้งสำนักงบประมาณประจำ รัฐสภา (Thai PBO) ภายในปี 2557 ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลการคลังต่อ สาธาณะ ให้รายงานฐานะการคลัง ‘เป็นประจำ’ ที่รวม ในงบประมาณ + นอกงบประมาณ รวมฐานะของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินรัฐ การคลังส่วนท้องถิ่น โดยมีบทลงโทษที่ชัดเจนหากหน่วยงานรับผิดชอบไม่เปิดเผย ข้อมูล

6 รูปธรรมการปฏิรูปการเงินการคลัง (2)
เพิ่มข้อจำกัดของการใช้สถาบันการเงินของ รัฐ/เอกชน ในการดำเนินนโยบายการคลัง เช่น กำหนดประเภท/วงเงินของกิจกรรมกึ่งการคลัง กำหนดให้สุดท้ายต้องมีการชดเชยให้สถาบันการเงินของรัฐเต็มจำนวน เพื่อสร้างความโปร่งใสของภาระการคลัง ปรับแก้ กม. เลือกตั้ง ให้การหาเสียงต้องระบุ ‘ต้นทุนการคลัง’ ของนโยบายที่ใช้หาเสียง ต้นทุนของ นโยบายรายจ่าย ต้นทุนของ นโยบายภาษี/รายได้

7 การจัดทำและเผยแพร่ ‘รายงานงบประมาณฉบับประชาชน’
การจัดทำและเผยแพร่ ‘รายงานงบประมาณฉบับประชาชน’ สำหรับประชาชนอ่านได้ง่าย ใช้ภาษา ‘ชาวบ้าน’ ครอบคลุมเนื้อหาการคลังระยะปานกลาง ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค งบประมาณระยะปานกลาง 3-5 ปี (รายได้ รายจ่าย ดุลงบประมาณ) ประมาณการรายได้ภาครัฐ ต้นทุนการคลังของ ‘นโยบายใหม่ที่สำคัญ’ ผลกระทบต่อ ‘สาขาเศรษฐกิจ’ ของนโยบายการคลังโดยรวมและ ‘นโยบายใหม่ที่สำคัญ’ เผยแพร่พร้อมเอกสารงบประมาณสำหรับ สมาชิกรัฐสภา (3 เดือนก่อนปีงบประมาณ เริ่ม)

8 ข้อเสนอ การจัดตั้งสำนักงบประมาณประจำรัฐสภา Thai Parliamentary Budget Office
Thai PBO

9 พรบ. การจัดตั้ง Thai PBO
ให้เป็นหน่วยงานวิเคราะห์ด้านการคลังที่เป็น อิสระจากฝ่ายบริหาร การแต่งตั้งผู้บริหารไม่ขึ้นกับฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) มีความรับผิดชอบต่อฝ่ายนิติบัญญัติและ สาธารณะโดยรวม มีหน้าที่ทำการวิเคราะห์ ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค ฐานะการคลังภาครัฐโดยรวม ต้นทุนการคลังของมาตรการที่สำคัญ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของมาตรการที่สำคัญ ต้องเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรค การเมือง มีบุคลากรและได้รับงบประมาณเพียงพอ มีอำนาจตามกฏหมายในการเข้าถึงข้อมูลการ คลังทุกประเภท


ดาวน์โหลด ppt การสร้างวินัยทางการเงินการคลัง 24 กุมภาพันธ์ 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google