งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิรูปการเมือง สถาบันทางการเมือง สิทธิเสรีภาพ ยุติธรรม เศรษฐกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิรูปการเมือง สถาบันทางการเมือง สิทธิเสรีภาพ ยุติธรรม เศรษฐกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิรูปการเมือง สถาบันทางการเมือง สิทธิเสรีภาพ ยุติธรรม เศรษฐกิจ
สื่อมวลชน ท้องถิ่น

2 ส่วนที่ 4: มาตรการหนุนเสริมในการปฏิรูปการเมือง
ส่วนที่ 4: มาตรการหนุนเสริมในการปฏิรูปการเมือง สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

3 การปฏิรูปสื่อ จัดตั้งสถานีโทรทัศน์สาธารณะ
เร่งออก พ.ร.บ. การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ห้ามนักการเมือง และคู่สมรส รับใบอนุญาต กำหนดหลักเกณฑ์การถือครองสื่อเดียวกัน และถือครองข้ามสื่อ ห้ามตรวจข่าวล่วงหน้า ห้ามระงับการออกอากาศ แก้ไขกฎหมายหมิ่นประมาท ยกเลิก พ.ร.บ. การพิมพ์ปี 2484

4 การปฏิรูประบบยุติธรรม
เปิดเผยข้อมูลคำตัดสินของศาลอย่างครบถ้วน จำกัดความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลหรือดูหมิ่นตุลาการ กำหนดความผิดอาญาต่อผู้มีอำนาจใช้กฎหมายที่บิดเบือนข้อกฎหมาย

5 การปฏิรูปเศรษฐกิจ (1) ปรับปรุงพ.ร.บ. แข่งขันทางการค้าปี 2542
จัดทำกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบ ทางการคลัง มีสาระสำคัญคือ ป้องกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจ ลดผลตอบแทนส่วนเกินทางการเมือง ปรับปรุงพ.ร.บ. แข่งขันทางการค้าปี 2542 ออกเกณฑ์ตามมาตรา 26 ป้องกันการควบรวมกิจการ ให้กรรมการแข่งขันทางการค้าปลอดจากการเมืองและนักธุรกิจ ปรับปรุงกฎหมายให้เอาผิดกับผู้ฝ่าฝืน ด้วยวิธีการทางปกครองและอาญา ปรับปรุงกฎหมายการแปรรูปฯ ให้แปรรูปได้เฉพาะกิจการที่ไม่ได้ผูกขาดโดยธรรมชาติ และ ไม่มีอำนาจมหาชน เพิ่มการเปิดเผยข้อมูล กระจายหุ้นอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการเปิดเสรีตลาดสินค้าและบริการเพื่อลดการผูกขาด

6 การปฏิรูปเศรษฐกิจ (2) จัดทำกฎหมายความรับผิดชอบทางการคลัง
จัดทำกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบ ทางการคลัง มีสาระสำคัญคือ จัดทำกฎหมายความรับผิดชอบทางการคลัง ให้รัฐนำรายได้ทั้งหมดต้องเข้าคลัง จัดทำงบประมาณรวม ของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรท้องถิ่น เงินกู้จากต่างประเทศ และกำกับการเบิกจ่ายตามพ.ร.บ. เงินคงคลัง จำกัดเพดานเกินกู้ต่างประเทศ กำหนดเกณฑ์การเบิกจ่าย “งบกลาง” ให้รัดกุม และโปร่งใส ให้ ส.ส. สามารถเสนอร่างกฎหมายการเงินได้ง่ายขึ้น โดยตีความ “กฎหมายการเงิน” ในความหมายแคบ

7 โจทย์วิจัยต่อไป ที่มาและคุณสมบัติของกรรมการในองค์การอิสระแต่ละแห่ง
จัดทำกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบ ทางการคลัง มีสาระสำคัญคือ ที่มาและคุณสมบัติของกรรมการในองค์การอิสระแต่ละแห่ง การปฏิรูประบบยุติธรรม การปฏิรูปการเมืองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ การศึกษารัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้งด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ปฏิรูปการเมือง สถาบันทางการเมือง สิทธิเสรีภาพ ยุติธรรม เศรษฐกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google