งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2 1.โปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นรูปแบบหนึ่งของเครือข่ายแบบ server-based โดยจะมีคอมพิวเตอร์หลักเครื่องหนึ่งเป็น เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะไม่ได้ทำหน้าที่ประมวลผลทั้งหมดให้เครื่องลูกข่าย หรือไคลเอนต์ (client)เซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่เสมือนเป็นที่เก็บข้อมูลระยะไกล (remote disk) และประมวลผลบางอย่างให้กับไคลเอนต์เท่านั้น เช่น ประมวลผลคำสั่งในการดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (database server) เป็นต้น

3 2.บริการเวิลด์ไวด์เว็บ
วิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web หรือ WWW หรือ W3 หรือ Web) คือ บริการค้น  หรือเรียกดู ข้อมูลแบบหนึ่ง ในอินเทอร์เน็ต ข้อมูลในเวิลด์ไวด์เว็บ จะอยู่ในแบบสื่อผสม  หรือมัลติมีเดีย (multimedia) ที่มีทั้งตัวอักษร รูปภาพ เสียง  ภาพเคลื่อนไหวแบบวิดีโอ ข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นหน้า ๆ แต่ละหน้าสามารถ เชื่อมโยงถึงกันได้เป็นแบบเครือข่ายคล้ายใยแมงมุม จากแหล่งต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วโลก

4 2.1 ผู้ขอใช้บริการ (Client)
คือ คอมพิวเตอร์อื่นๆ ในระบบเน็ตเวิร์กที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรต่างๆ ของเครือข่ายติดต่อกับ Server เรียกว่า "Client"  (Work Station) Client จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น windows xx  หรือแมคอินทอช เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าไปขอใช้บริการจาก Server ได้  เช่น  ฮาร์ดดิสก์

5 2.2 ผู้ให้บริการเว็บ ( web server)
ในระบบ LAN จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คอยทำหน้าที่ให้บริการทางด้านต่างๆ แก่คอมพิวเตอร์อื่นๆ ซึ่งเป็นลูกข่าย เรียกว่า "Server" โดยทั่วไปมีหน้าที่ ให้บริการ 3 ประการ คือ   บริการในการจัดเก็บข้อมูล เรียกว่า " File server" 2.  ให้บริการด้านการพิมพ์เอกสารและควบคุมเครื่องพิมพ์ เรียกว่า "Printer server" และ  3.  ให้บริการควบคุมด้านการสื่อสารที่จะต่อเชื่อมกับอุปกรณ์สื่อสารอื่น เรียกว่า "communication server"

6 2.3 การสืบค้นข้อมูลในเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ
นิยมเรียกสั้นๆ ว่าเว็บ หรือ WWW ถือเป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดบนอินเทอร์เน็ตเพราะ สามารถแสดงสารสนเทศต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลด้านดนตรีกีฬา การศึกษา ซึ่งสามารถนำเสนอได้ทั้งภาพ เสียง รวมถึงภาพเคลื่อนไหว เช่นแฟ้มภาพวีดิทัศน์หรือตัวอย่างภาพยนตร์ และการสืบค้นสารสนเทศในเวิลด์ไวด์เว็บนั้นจำเป็นต้องอาศัยโปรแกรมค้นดูเว็บ (web browser)

7 3. Google service บริษัท Google เป็นบริษัทโฆษณาและพัฒนา online application โดยรายได้หลักนั้นได้จากการโฆษณาเป็นหลัก บริการที่มีชื่อเสียงคือ การค้นหาข้อมูล

8 3.1.1 การค้นหาเว็บด้วยคำค้น (keyword search)
3.1บริการค้นหาข้อมูล 3.1.1 การค้นหาเว็บด้วยคำค้น (keyword search)

9 3.1.2 การค้นหาหนังสือ (Book search

10 3.1.3 การค้นหารูปภาพ (Images)

11 3.1.4 การค้นหาเพลง (Music Search )

12 3. 1. 5 การค้นหาภาพยนตร์ (Movie search) 3. 1
3.1.5 การค้นหาภาพยนตร์ (Movie search) บริการค้นหาแผนที่ (Google maps )

13 3. 2 เครื่องคำนวณ (Calculator) 3
3.2 เครื่องคำนวณ (Calculator) 3.5 บริการแปลงหน่วยมาตราเงิน( Currency conversion)

14 3.5 บริการแปลภาษาจากหน้าเอกสารเว็บ (Web page translation)

15 3.6 บริการอีเมลล์ Gmail

16 3.7 Blogger บริการเผยแผ่บันทึกผ่านเว็บไซต์ได้ง่าย และยังเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็น บันทึกความรู้ในชีวิตผ่านเว็บไซต์ Blogger

17 4.Electronic Mail การสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ ( address)ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก

18 จัดทำโดย นางสาว สุธิดา แสนสร้อย สาขา สาธารณสุขชุมชน หมู่ 3 ID : รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google