งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย (นำเสนอโดย นพ.สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์) - พิจารณาความผิดแพทย์ด้านคดีความและจริยธรรม - การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน - การรับรองสถาบันฝึกอบรมเพิ่มเติมให้ทันในปีการศึกษา 2555

2 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2 สรุปการจัดประชุม Interhospital Conference ณ โรงพยา- บาลจุฬาลงกรณ์ (นำเสนอโดย นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล) - อาจารย์ จำนวน 14 ท่าน - แพทย์ประจำบ้าน จำนวน 41 ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 55 ท่าน

3 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วารที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.3 สรุปผู้รับทุนสายสัมพันธ์ยูโรไทย-ออสเตรีย ประจำปี พ.ศ (นำเสนอโดย นพ.วชิร คชการ) - มีสมาชิกสนใจสมัครรับทุน จำนวน 3 ท่าน และทางคณะกรรมการ กลุ่ม Continence ได้ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วเห็นสมควรมอบทุน นี้ให้แก่ พญ.สุขุมาล สุวรรณคำ รพ.อุตรดิตถ์

4 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ * การเข้าร่วมประชุม กองทุนโรคไตวาย ของ สปสช ในวัน อังคารที่ 4 ตุลาคม 2554 - การพัฒนาระบบและการตรวจพบสิ่งผิดปกติ

5 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ * การจัดประชุมวิชาการ ACU 2012 - การรณรงค์ค้นหา Free paper & Liaison - ค่าลงทะเบียนคนไทยในการประชุม ACU 2012

6 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ * การติดตามเรื่องวารสารวิชาการของสมาคมยูโร * แจ้งข้อบกพร่องของเว๊บบอร์ด * สรุปเรื่องทุนต่าง ๆ ของสมาคมฯ * การกระจายการเป็นตัวแทนของสมาคมฯ ในการเข้าร่วม ประชุมต่างประเทศของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ * หนังสือสมาคมฯ

7 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 06/2554

8 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 ความคืบหน้าการจัดประชุม Asian Congress of Urology 2012 (นำเสนอโดย นพ.สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์ และ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์)

9 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.2 ความคืบหน้าการจัดหลักสูตรการสอนแก่นักศึกษา แพทย์สถาบันต่าง ๆ (นำเสนอโดย นพ.นิติ เหตานุรักษ์)

10 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.3 ความคืบหน้าบัญชียาหลักแห่งชาติ (นำเสนอโดย นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์)

11 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 4.1 เพื่อขออนุมัติ เงินบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะประจำปี 2554 4.2 เพื่อขอความเห็น - ไม่มี – 4.3 เพื่อขอความเห็นชอบ - ไม่มี -

12 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 5.1 เลี้ยงปีใหม่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวัน อาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2554 เวลา น. ณ โรงแรม Pullman ซ.รางน้ำ * ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งถัดไป วัน อาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2554


ดาวน์โหลด ppt สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google