งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย
OPPP Individual ’ 56 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย

2 มาตรฐานโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ปี 2556
มาตรฐานโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ปี 2556 ข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม (เวอร์ชัน ต.ค. 2555) PERSON SERVICE ANC DEATH DIAG PP CHRONIC DRUG MCH HOME PROCED EPI CARD SURVEIL FP WOMAN APPOINT NUTRI NCDSCREEN LABFU CHRONICFU

3 รูปแบบและเงื่อนไขการรับส่งข้อมูล ในภาพรวม
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 21 แฟ้ม เวอร์ชัน 5.0 (1 ตุลาคม 2555) ที่ปรับใหม่ สปสช. จะเริ่มใช้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 การปรับปรุงโครงสร้างแฟ้มข้อมูล เพิ่ม field CID ต่อท้ายลงในทุกแฟ้ม ( ยกเว้นแฟ้ม ที่มี CID อยู่แล้ว และแฟ้ม HOME) รับข้อมูลทั้งหมด 21 แฟ้ม (เป็น zip file เดียวกัน) แฟ้มใดไม่มีข้อมูลไม่ต้องส่ง (ส่งไม่ครบ 21 แฟ้มได้) แฟ้ม APPOINT, CARD, WOMAN และ HOME จะรับข้อมูลไว้ แต่จะไม่จัดเก็บลงฐานข้อมูล

4 รูปแบบและเงื่อนไขการรับส่งข้อมูล ในภาพรวม
ไม่รับแฟ้มข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ถูกต้อง ซึ่งจะแจ้งเป็นแฟ้มข้อมูลเสียที่หน้าเว็บ ส่วนแฟ้มที่มีโครงสร้างถูกต้อง แต่ข้อมูลไม่ถูกต้องนั้นจะรับไว้ประมวลผล และจะรายงาน เป็นข้อมูล error ตาม code ที่กำหนดไว้ แฟ้ม SERVICE และ DIAG จะต้องส่งพร้อมกัน แฟ้ม DRUG และ PROCED ถ้าต้องการส่ง จะต้องส่ง พร้อมกับแฟ้ม SERVICE และ DIAG ทุกครั้ง

5 รูปแบบและเงื่อนไขการรับส่งข้อมูล ทางเทคนิค
รูปแบบแฟ้มข้อมูล เป็น Text file เท่านั้น ชื่อแฟ้ม ,ชื่อฟิลด์ และลำดับฟิลด์ ต้องตรงกับโครงสร้าง มาตรฐาน 21 แฟ้ม ที่ สนย.กำหนด (เวอร์ชัน 5.0) ใช้เครื่องหมายไปป์ ( | ) คั่นระหว่างฟิลด์ แนะนำให้ใส่ Header ด้วย (เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ) ตัวอย่างแฟ้ม ANC = ANC.txt PCUCODE|PID|SEQ|DATE_SERV|APLACE|GRAVIDA|ANCNO|GA|ANCRES|D_UPDATE|CID 11111|013337|6146| |11111|1|2|28|1| | 11111|000719|7622| |11111|3|1|11|1| | 11111|000719|8394| |11111|1|1|17|1| | 11111|014592|9534| |11111|3|2|31|1| |

6 รูปแบบและเงื่อนไขการรับส่งข้อมูล ทางเทคนิค
รูปแบบการส่งแฟ้มข้อมูล ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลตามที่ สนย. กำหนด เช่น PERSON.txt ,SERVICE.txt เป็นต้น นำแฟ้มข้อมูลใส่ในโฟลเดอร์ ที่ตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็น F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss จากนั้นให้ ZIP ข้อมูลทั้งโฟลเดอร์ ตั้งชื่อไฟล์ ZIP เป็น ชื่อเดียวกับโฟลเดอร์ F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss.zip

7 รูปแบบและเงื่อนไขการรับส่งข้อมูล ทางเทคนิค
รูปแบบการส่งแฟ้มข้อมูล PERSON.txt DEATH.txt CHRONIC.txt SERVICE.txt DIAG.txt SURVEIL.txt DRUG.txt PROCED.txt FP.txt EPI.txt NUTRI.txt ANC.txt PP.txt MCH.txt NCDSCREEN.txt CHRONICFU.txt LABFU.txt F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss F21_12345_ F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss.zip F21_12345_ zip

8 รูปแบบและเงื่อนไขการรับส่งข้อมูล การแก้ไขข้อมูลที่ error
ข้อมูลที่ส่งให้ สปสช. ได้รับการประมวลผล (รายงาน Rep) มีสถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน (error) ข้อมูลที่ไม่ผ่านสามารถแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งใหม่ได้ ข้อมูลที่ตรวจแล้วผ่าน จะไม่รับการ update ใด ๆ ถ้าส่งอีก จะเป็นข้อมูลซ้ำซ้อน และมีผลต่อ Performance

9 ช่องทางการส่งข้อมูล สถานีอนามัย/PCU สสจ. สนย. โรงพยาบาล 21 แฟ้ม
Provis / Data Center 21 แฟ้ม สนย. 21 แฟ้ม โรงพยาบาล Rep Statement 21 แฟ้ม

10 บันทึกการชั่งน้ำหนัก
การดำเนินการ เดือน ก.ค. 55 ปรับข้อมูลฐาน Person Chronic Death Home บันทึกการชั่งน้ำหนัก -> อายุ 0-5 ปี (3 เดือนครั้ง) และ 6-14 ปี (6 เดือนครั้ง)

11 สรุปข้อมูลตาม KPI (เรื่อง OPPP)

12

13

14 KPI รายเดือน เลือก เดือน ปี

15 KPI ภาพรวมทั้งปี เลือก ปี

16


ดาวน์โหลด ppt งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google