งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มบน Hospital OS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มบน Hospital OS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มบน Hospital OS

2 รายงาน 43 แฟ้มกับ Hospital OS
การปรับโปรแกรมเพื่อรองรับการออกรายงาน 43 แฟ้ม เข้าร่วมประชุมกับสนย. เพื่อทำความเข้าใจชุด มาตรฐาน Review โปรแกรม Hospital OS เวอร์ชั่นเดิม ออกแบบและพัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่อรองรับแฟ้ม ออกแบบและพัฒนาระบบส่งออกรายงาน 43 แฟ้ม

3 การบันทึกข้อมูล EPI บน Hospital OS

4 การบันทึกข้อมูลการรับวัคซีน
หน้าจอการรับวัคซีน : เมื่อมีผู้ป่วยมารับบริการ ผู้ใช้งานสามารถเลือกวัคซีนที่ต้องการได้ และสามารถกรอกวันที่รับวัคซีน ,Lot ของวัคซีน, วันหมดอายุ ในส่วนของข้อมูลตามเกณฑ์ จะใช้ในกรณีที่เด็กมารับบริการฉีดวัคซีน ว่าได้รับวัคซีนตามเกณฑ์หรือไม่

5 การบันทึกข้อมูลการรับวัคซีนจากที่อื่น
หน้าจอวัคซีนที่รับจากที่อื่น : ใช้ในกรณีที่ทาง รพ. ต้องการเก็บประวัติว่าผู้ป่วยเคยได้รับวัคซีนจากที่ใดมาบ้าง

6 การบันทึกข้อมูลประวัติการรับวัคซีน
หน้าจอประวัติการรับวัคซีน : เป็นข้อมูลประวัติการให้วัคซีนกับผู้ป่วยทั้งหมด

7 การส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม

8 โปรแกรมส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม
Metadata Conversion & Data Cleansing Tool โปรแกรมส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม : มี 2 โปรแกรม ได้แก่ 1.MC2 เป็นโปรแกรม Mapping ข้อมูล 43 แฟ้ม ที่ทาง HospitalOS ได้เข้าร่วมการ Mapping กับทาง nectec 2.โปรแกรม Hospital OS Report Center เป็นโปรแกรมที่ทาง Hospital OS พัฒนาเอง Hospital OS Report Center

9 INDEX การใช้งานโปรแกรม HospitalOS จะมีขั้นตอน ดังนี้
1.การตรวจสอบข้อมูล > ผู้ใช้งาน สามารถเลือกแฟ้มที่ต้องการออกรายงานได้เอง 2.การดูผลการตรวจสอบข้อมูลครั้งล่าสุด > จะใช้ในกรณีที่ต้องการดูผลลัพธ์การออกรายงานครั้งล่าสุด 3.การดูประวัติการส่งข้อมูล

10 RESULT จากเมนู ตรวจสอบข้อมูล : เมื่อโปรแกรมออกรายงานเสร็จแล้ว จะแสดงรายชื่อแฟ้มที่ผู้ใช้เลือกออกรายงาน จำนวน record ที่ผ่าน และ ไม่ผ่าน ในส่วนนี้ สามารถดูข้อผิดพลาดของข้อมูลได้ หรือหากไม่มีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข ก็สามารถกดดาวน์โหลดข้อมูล ส่งให้ทาง สนย. ได้

11 RESULT ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด โปรแกรมจะแสดงข้อมูลผิดพลาดเป็นตัวอักษรสีแดง พร้อมกับบอกว่า ข้อมูลผิดพลาดเพราะเหตุใด

12 ERROR ข้อมูลที่ผิดพลาด สามารถ Export ออกมาเป็น excel files ได้

13 HISTORY แสดงข้อมูลประวัติการส่ง แต่ละช่วง

14 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มบน Hospital OS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google