งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าของการพัฒนา Database

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าของการพัฒนา Database"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าของการพัฒนา Database
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

2 การพัฒนาด้วยทีม Admin
ทีมศึกษารายละเอียดโครงสร้าง 21 แฟ้ม และ 43 แฟ้ม เพื่อการนำมาใช้ ประมวลผลตัวชี้วัดและรายงาน พร้อมติดตั้ง HDC (กรกฎาคม) ทบทวนรายงาน KPI Template สำหรับปี 2557 เวทีกลุ่มงานในระดับ สสจ. (กรกฎาคม 2556) เวทีผู้รับผิดชอบงานข้อมูล สสอ. รพช และ รพท. (สิงหาคม 2556) ประกาศใช้ KPI Template (กันยายน 2556) (ต้องรื้อระบบใหม่ทบทวนจากปัญหาที่ผ่านมา)

3 การส่งข้อมูล 21 และ 43 แฟ้ม 21 แฟ้ม Provis 43 แฟ้ม HDC รพท./รพช.
รพ.สต. จังหวัด ส่วนกลาง

4 การพัฒนาด้วยทีม Admin
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ มิถุนายน 2556 เพื่อพัฒนา เขียนโปรแกรมภาษา SQL เพื่อการประมวลผลตัวชี้วัดกระทรวง 66 ตัวชี้วัด ทีมสามารถพัฒนาคำสั่งประมวลผล ได้ 25 ตัวชี้วัด

5 ฐานข้อมูลหน่วยบริการ
Cleansing Database ในฐานข้อมูลที่สำคัญ(อยู่ระหว่างการติดตาม และประเมินรายหน่วยบริการ ใช้วิธีการ Feedback กลับไปยังหน่วยงาน โดยตรง) ข้อมูลประชากร (PERSON) ข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (CHRONIC) ข้อมูลตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน (NCDSCREEN)

6 Database Develop Plan การส่งข้อมูลในรูปแบบ 43 แฟ้ม คาดว่าจะเริ่มจัดส่งแบบเต็มรูปแบบทุก หน่วยบริการ ก่อน กันยายน 2556 กรกฎาคม ติดตั้งและทดสอบเครื่องแม่ข่าย (SERVER) สิงหาคม นำเข้าฐานข้อมูลตั้งต้น และ 43 แฟ้ม ทดสอบ กันยายน ทุกหน่วยบริการส่ง 43 แฟ้ม สู่ Data Center


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าของการพัฒนา Database

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google