งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
การคิดและเลือกหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์

2 หมายถึง การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนักเรียนเป็น ผู้ลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะนำ ปรึกษาและการดูแลของครูหรือผู้เชี่ยวชาญใน เรื่องนั้น ๆ และอาจใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยในการศึกษาค้นคว้าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

3 ประเภทของโครงงาน ประเภทการทดลอง ประเภทสำรวจ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ประเภททฤษฎี

4 โครงงานประเภทการทดลอง
เป็นโครงงานที่มีลักษณะ การออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาตัวแปรหนึ่ง โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ

5 โดยเริ่มจาก ปัญหา สรุปผล แก้ปัญหาโดย การทดลอง ใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เก็บข้อมูล สรุปผล

6 ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
- ศึกษาการตัดใบข้าวโพดที่มีผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตและผลผลิต - การทำยากันยุงจากใบพืชในท้องถิ่น - การป้องกันการเป็นหนอนของปลาเค็มโดย ใช้สารสกัดพืชที่มีรสขม - การใช้มูลวัวป้องกันวัวกินใบพืช

7 โครงงานประเภทสำรวจ เป็นโครงงานที่รวบรวมข้อมูลบางอย่าง
หรือจำแนกเป็นหมวดหมู่ โครงงานประเภทนี้ ไม่กำหนดตัวแปรในการเก็บข้อมูล

8 ตัวอย่างโครงงานประเภทสำรวจ
การสำรวจพืช พันธุ์ไม้ในโรงเรียน ในท้องถิ่น การสำรวจพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของสัตว์ การสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน การศึกษาวงจรชีวิตของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ในท้องถิ่น การศึกษาลักษณะของอากาศในท้องถิ่น

9 โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
เป็นการประดิษฐ์สิ่งสิ่งหนึ่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ เพื่อใช้งานต่าง ๆ โดยประยุกต์หลักการ ทางวิทยาศาสตร์ใช้ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์

10 ตัวอย่างโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ กรงดักแมลงและแมลงสาบ
เครื่องโรยปุ๋ยยางพารา เครื่องย่ำยางพารา เครื่องตีไข่สำหรับเด็ก เครื่องให้อาหารปลา

11 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี
เป็นโครงงานที่ผู้ทำโครงงานได้เสนอทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือคำอธิบายก็ได้ เช่น  คลื่นการเดินของกิ้งกือ  การหุบของใบไมยราบ  การแตกตัวของฝักต้อยติ่ง


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google