งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกงาน รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับของหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา การฝึกปฏิบัติงานจริง จะทำให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกงาน รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับของหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา การฝึกปฏิบัติงานจริง จะทำให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานการฝึกงาน ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 สิงหาคม 2557

2 การฝึกงาน รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับของหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา การฝึกปฏิบัติงานจริง จะทำให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ และสภาพการปฏิบัติงานจริงจากหน่วยงานต่าง ๆ นับเป็นการเสริมสร้างความรู้ ควบคู่กับทักษะ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการประกอบอาชีพในภายหน้า ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 หน้า 2

3 สมุดบันทึกการฝึกงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 หน้า 3

4 ข้อมูลนิสิต และหน่วยงาน
สมุดบันทึกการฝึกงาน ข้อมูลนิสิต และหน่วยงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 หน้า 4

5 บันทึกการปฏิบัติงานรายวัน
สมุดบันทึกการฝึกงาน บันทึกการปฏิบัติงานรายวัน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 หน้า 5

6 การเขียนรายงานการฝึกงาน
เป็นกิจกรรมบังคับของการปฏิบัติงานการฝึกงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสารของนิสิต และจัดทำเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 หน้า 6

7 รูปแบบการเขียนรายงานการฝึกงาน
ส่วนนำ เป็นส่วนประกอบก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาของรายงาน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าสู่เนื้อหาของรายงาน เช่น กิตติกรรมประกาศ สารบัญ เป็นต้น ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 หน้า 7

8 รูปแบบการเขียนรายงานการฝึกงาน
ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนสำคัญที่สุดของการเขียนรายงาน ประกอบด้วย บทนำ การดำเนินการฝึกงาน บทสรุป อาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของการปฎิบัติงานของนิสิตในแต่ละองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 หน้า 8

9 รูปแบบการเขียนรายงานการฝึกงาน
ส่วนประกอบตอนท้าย เป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมเพื่อทำให้รายงานมีความสมบูรณ์ ประกอบด้วย เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ภาคผนวก ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 หน้า 9

10 รูปแบบการเขียนรายงานการฝึกงาน การจัดทำรูปเล่มรายงาน
ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 หน้า 10

11 รายละเอียดเนื้อหาของรายงานการฝึกงาน
บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน ช่วงเวลาในการฝึกงาน ที่อยู่ ชื่อองค์กร /หน่วยงาน /แผนก /ส่วนงาน ความเป็นมา/การจัดโครงสร้างขององค์กร ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 หน้า 11

12 รายละเอียดเนื้อหาของรายงานการฝึกงาน
การดำเนินการฝึกงาน ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย ผลการดำเนินงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 หน้า 12

13 รายละเอียดเนื้อหาของรายงานการฝึกงาน
การดำเนินการฝึกงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 หน้า 13

14 รายละเอียดเนื้อหาของรายงานการฝึกงาน
การดำเนินการฝึกงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 หน้า 14

15 รายละเอียดเนื้อหาของรายงานการฝึกงาน
การดำเนินการฝึกงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 หน้า 15

16 รายละเอียดเนื้อหาของรายงานการฝึกงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคที่พบในการปฎิบัติงาน บทสรุปและข้อเสนอแนะ ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 หน้า 16

17 การนำเสนอรายงาน นำเสนอรายงานผลการฝึกงานในการสัมมนาหลังฝึกงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจเข้าฟัง โดยนำเสนอตามกำหนดการที่สาขาวิชาฯ กำหนดผ่านสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ในการนำเสนอผลงานภายในระยะเวลา 15 นาที ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 หน้า 17

18 ขอให้นิสิตทุกคนโชคดี มีความสุข และ ประสบความสำเร็จในการฝึกงาน

19 ข้อซักถาม ?


ดาวน์โหลด ppt การฝึกงาน รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับของหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา การฝึกปฏิบัติงานจริง จะทำให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google