งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู แผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 2550 วิธีการวิจัยวัตถุประสงค์ ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมนักเรียนมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู แผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 2550 วิธีการวิจัยวัตถุประสงค์ ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมนักเรียนมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู แผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 2550 วิธีการวิจัยวัตถุประสงค์ ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมนักเรียนมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพ การสอนของครูด้านความรู้ ความเข้าใจของครูระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 มี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.71 เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อพบว่า ข้อที่ได้รับความ พึงพอใจสูงสุดคือ การ พัฒนาการของนักเรียน มี ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.00 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย คือ ในเรื่องจิตวิทยาในการอยู่ กับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.93 นั่นหมายความว่า ประเด็น ที่ควรพัฒนาคือครูควรมี จิตวิทยาในการอยู่กับ ผู้เรียน ผู้วิจัย : นายสมพร มั่ง มูล ปีการศึกษา : 2550 เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของ ผู้เรียนต่อคุณภาพการ สอนของ ครูแผนกช่างยนต์ ด้าน ความรู้ ความเข้าใจของครู ใช้แบบสำรวจ กลุ่ม ตัวอย่างร้อยละ 60 คน ของกลุ่มประชากร ด้วย วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)

2 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู แผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 2550 วิธีการวิจัยวัตถุประสงค์ ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมนักเรียนมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพ การสอนของครูด้าน ความสามารถของครู ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.94 มี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.74 เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อพบว่า ข้อที่ได้รับความ พึงพอใจสูงสุดคือ ครูมี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย เท่ากันที่ 3.94 มีส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.72 รองลงมาครูมีทักษะการ จัดการสอนตาม ความสามารถของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.94 มีส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.77 ผู้วิจัย : นายสมพร มั่ง มูล ปีการศึกษา : 2550 เพื่อศึกษาความพึง พอใจของ ผู้เรียนต่อคุณภาพการ สอนของ ครูแผนกช่างยนต์ ด้าน ความสามารถ ของครู ใช้แบบสำรวจ กลุ่ม ตัวอย่างร้อยละ 60 คน ของกลุ่มประชากร ด้วย วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)

3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู แผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 2550 วิธีการวิจัยวัตถุประสงค์ ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมนักเรียนมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพ การสอนของครูด้านความ มุ่งมั่นของครู ระดับมาก มี ค่าเฉลี่ย 3.97 มีส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.741 เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อพบว่า ข้อที่ได้รับ ความพึงพอใจสูงสุดคือ ครู เป็นแบบอย่างที่ดี มี ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.06 ส่วน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย คือใน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม มี ค่าเฉลี่ย 3.93 นั่น หมายความว่า ประเด็นที่ ควรพัฒนาคือ ควรมี คุณธรรมจริยธรรม ผู้วิจัย : นายสมพร มั่ง มูล ปีการศึกษา : 2550 เพื่อศึกษาความพึง พอใจของ ผู้เรียนต่อคุณภาพการ สอนของ ครูแผนกช่างยนต์ ด้าน ความมุ่งมั่น ของครู ใช้แบบสำรวจ กลุ่ม ตัวอย่างร้อยละ 60 คน ของกลุ่มประชากร ด้วย วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู แผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 2550 วิธีการวิจัยวัตถุประสงค์ ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมนักเรียนมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google