งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความร่วมมือกับกรมการปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความร่วมมือกับกรมการปกครอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความร่วมมือกับกรมการปกครอง
นายเดชา ใจยะ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการบริหารราชการอำเภอ กรมการปกครอง

2 1. ด้านฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน
วิธีการแก้ปัญหา 1. ให้ สพฐ.ใช้ข้อมูลสำนักทะเบียน 2. สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิค สถานการณ์ปัญหา 3. สำนักทะเบียนอำเภอสนับสนุน ข้อมูลจากคำร้องของสถานศึกษา 4. จัดทำฐานข้อมูลรประชากรวัยเรียน ข้อมูลเด็ก ตกหล่น เด็กอพยพ ย้ายถิ่น เด็กออกกลางคัน 5. ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 6. ให้ความสำคัญกับการประสานงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและ ครูผู้ปฏิบัติงานข้อมูลนักเรียน

3 2. ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วยดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน
วิธีการแก้ปัญหา 1. เยี่ยมโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละครั้ง สถานการณ์ปัญหา 2. ดำเนินตามกฎหมายอย่างจริงจัง 3. ครูแจ้งนายอำเภอทุกครั้งเมื่อ พบสิ่งผิดปกติในโรงเรียน เสนอข้อมูลต่อ คกก.การคุ้มครองโดยตรง อาหารและนมที่ไม่มีคุณภาพ ช่วยดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน

4 3. ด้านดูแลสวัสดิภาพของครูและนักเรียน
วิธีการแก้ปัญหา 1. ให้ สพฐ.ใช้ข้อมูลทางทะเบียน สถานการณ์ปัญหา 2. ออกตรวจพื้นที่ร่วมกับ สพฐ. 3. ให้ความสำคัญกับการเข้าควบคุมคดี สวัสดิภาพของนักเรียน แหล่งอบายมุข 4. ครูต้องแจ้งเบาะแสแหล่งมั่วสุม 5. มีตัวแทนโรงเรียนในการประสานงาน กับอำเภอ

5 สถานการณ์ปัญหา/โอกาสในการพัฒนา
4. ด้านการมีส่วนร่วม วิธีการแก้ปัญหา สถานการณ์ปัญหา/โอกาสในการพัฒนา ให้ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นที่ปรึกษา ของ กม. มีการประสานงาน

6 สถานการณ์ปัญหา/โอกาสในการพัฒนา
5. ด้านการจัดประชุม นิทรรศการและการสัมมนาร่วมกัน วิธีการแก้ปัญหา ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุม ประจำเดือนของอำเภอ สถานการณ์ปัญหา/โอกาสในการพัฒนา 2. นายอำเภอร่วมประชุมกับเขตพื้นที่ 3. ตัวแทนเขตพื้นที่ร่วมประชุมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ดูแลรับผิดชอบรายอำเภอ 4. ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมงานรัฐพิธี 5. ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมดำเนินการ ในกลุ่ม cluster ของจังหวัด

7 6. ด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สถานการณ์ปัญหา/โอกาสในการพัฒนา
วิธีการแก้ปัญหา ให้มีหลักสูตรในเรื่องวัฒนธรรม สถานการณ์ปัญหา/โอกาสในการพัฒนา 2. สนับสนุนศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม 3. ส่งเสริมศิลปะ กีฬา ปรับหลักสูตรแกนกลาง 4. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 5. ส่งเสริมการเป็นผู้นำ

8 สถานการณ์ปัญหา/โอกาสในการพัฒนา
7.ด้านการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน วิธีการแก้ปัญหา นายอำเภอควรได้รับการแต่งตั้ง เป็น คกก.บริหารสถานศึกษา สถานการณ์ปัญหา/โอกาสในการพัฒนา 2. นายอำเภอ กม. ร่วมดูแลการ บริหารจัดการของสถานศึกษา รัฐธรรมนูญระบุต้องดำเนินงานตามหลักธรรมา ภิบาล 3. นำความต้องการของโรงเรียนบรรจุใน แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ

9 8. ด้านการสนับสนุนดูแลการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
วิธีการแก้ปัญหา สถานการณ์ปัญหา ทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน ในกรณียุบโรงเรียนขนาดเล็ก มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมาก 2. ประสานงานกับ อปท. ให้ช่วยเหลือ การจ้างคนมาเป็นพี่เลี้ยงเด็ก

10 2. นายอำเภอดูแลโรงเรียนดีใกล้บ้าน
9. ด้านอื่นๆ สนับสนุนทุนการศึกษา 2. นายอำเภอดูแลโรงเรียนดีใกล้บ้าน

11 หลักการทำงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
1. ทำงานอย่างรู้จริง 2. อดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะ ความถูกต้อง 3. อ่อนน้อม ถ่อมตน เรียบง่าย ประหยัด 4. ซื่อสัตย์ กตัญญู 5. ตั้งใจจริง และขยันหมั่นเพียร 6. รับฟังความเห็นของผู้อื่น เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง 7. มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก

12 หลักการทำงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
8. เน้นความต้องการของประชาชน และรักประชาชน 9. พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดี และคนเก่ง 10. เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน 11. การทำสิ่งใดให้เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ 12. ยึดความพอดี ความพอเพียงเป็นที่ตั้ง 13. เน้นธรรมชาติ และภูมิสังคม 14. ยึดหลัก รู้รัก สามัคคี และเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา


ดาวน์โหลด ppt ความร่วมมือกับกรมการปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google