งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานการสร้างเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานการสร้างเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานการสร้างเว็บไซต์
เรื่อง สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

2 ชื่อของกลุ่ม บาร์โค๊ต
ชื่อของกลุ่ม บาร์โค๊ต สัญลักษณ์ของกลุ่ม

3 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
ด.ช. ธนพล ภู่แสนสะอาด ม.๓/๓ เลขที่ ๐๖ ด.ช. มนุเชษฐ์ ศรีคำเงิน ม.๓/๓ เลขที่ ๑๒ ด.ญ. จีระนันท์ ประสานศักดิ์ ม.๓/๓ เลขที่ ๑๘ ด.ญ. ณัฐวรรณ ฉันสำราญ ม.๓/๓ เลขที่ ๒๔ ด.ญ. นันธิญา จันทร์ชูช่วย ม.๓/๓ เลขที่ ๓๐ ด.ญ. พัชรีพร กวีศิริกรณ์ ม.๓/๓ เลขที่ ๓๖ ด.ญ. ศิวนาถ ศรีจินดา ม.๓/๓ เลขที่ ๔๒

4

5 ที่มาและความสำคัญ ในทวีปแอฟริกามีประเทศมากมาย ประเทศที่มีความน่าสนใจ คือ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งมีอารยะธรรมที่เก่าแก่ มีสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อชม ปีรามิด (Pyramid) ๑ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ เราจึงสร้างเว็บไซต์ เรื่อง สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เพื่อให้ผู้สนใจหรือกำลังค้นคว้าศึกษาเรื่อง สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ได้รับข้อมูลแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

6 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างเว็บไซต์เรื่อง สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
๑. เพื่อสร้างเว็บไซต์เรื่อง สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ๒. เพื่อศึกษาประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ๓. เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจหรือกำลังศึกษาหา ข้อมูลเรื่อง สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. สร้างเว็บไซต์เรื่อง สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
๑. สร้างเว็บไซต์เรื่อง สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ๒. ผู้ศึกษาได้รับความรู้เรื่อง สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ๓. ผู้ศึกษานำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์

8 แหล่งอ้างอิง 2by4thravel.com. “ข้อมูลประเทศอียิปต์.” สืบค้นเมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔, Th.wikipedia.org. “ประเทศอียิปต์.” สืบค้นเมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔, youngoasis.igetweb.com. (๑๒ ก.พ. ๒๕๕๓) “ประเพณีวัฒนธรรม.” สืบค้นเมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔, oceansmile.com “อียิปต์.” สืบค้นเมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔, vacationzon.co.th “ทำความรู้จักกับอียิปต์.” สืบค้นเมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔,

9 THE END


ดาวน์โหลด ppt โครงงานการสร้างเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google